U luteran bez znaczących zmian

G./a.

publikacja 20.04.2004 09:44

W dniach 17-18 kwietnia 2004 r. odbyła się doroczna zwyczajna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce, której przewodniczył Prezes Synodu ks. Jan Gross z Cieszyna.

Synod rozpoczął obrady od nabożeństwa synodalnego odprawionego przez ks. biskupa płk. Ryszarda Borskiego, Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w katedrze luterańskiej Świętej Trójcy w Warszawie na placu Małachowskiego. W czasie obrad Synodu, złożyli sprawozdania: Ks. Biskup Janusz Jagucki, Zwierzchnik Kościoła, w imieniu Rady Synodalnej Prezes Synodu, w imieniu Konsystorza sprawozdanie finansowe złożył wiceprezes mgr inż. Adam Pastucha. Także sprawozdania złożyli przewodniczący komisji synodalnych, Diakonii Kościoła oraz wszystkich duszpasterstw. Sprawozdania i aneksy do tychże sprawozdań zawarte zostały w specjalnym wewnątrz-kościelnym skrypcie, który świadczy o ogromie pracy wykonanej przez duchownych i świeckich w Kościele, dla Kościoła ale także dla polskiego społeczeństwa, w szczególności dla tych najuboższych spośród nas. Ten aspekt podkreślono szczególnie wyraźnie, gdyż rok 2004 jest w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Polsce rokiem DIAKONII tzn. służby dla najuboższych, chorych, potrzebujących szczególnej pomocy. Do nich należy także polska młodzież pozbawiona często pracy, a tym samym środków do życia. W swoim sprawozdaniu stwierdził m.in. Biskup Kościoła Janusz Jagucki: „ Z punktu widzenia statystyki liczba członków naszego Kościoła nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do roku 2002. (...) .... trudna ekonomiczna sytuacja naszych parafian widoczna jest także w kondycji finansowej naszych parafii”. Kościół jednak z ufnością spogląda w najbliższą przyszłość, także tę przyszłość, która nas czeka za kilka dni, włączenia naszej Ojczyzny do Krajów Unii Europejskiej. Synod upoważnił Konsystorz Kościoła o wystąpienie do Rady Ministrów z wnioskiem „o zawarcie umowy zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w przedmiocie znowelizowania art. 40 oraz art. 43 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP”. Synod był także Synodem modlącym się. W sobotę wieczorem modlitwę i rozmyślanie na zakończenie dnia odprawiła diakon mgr Małgorzata Gaś ze Szczecina, a w niedzielę uroczyste nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza, do którego przystąpili wszyscy członkowie Synodu, odprawili: ks. biskup Mieczysław Cieślar z Łodzi i ks. dr Adrian Korczago z Bładnic k. Ustronia. Następna sesja nadzwyczajna odbędzie się w Bielsku – Białej w dniach 23 – 24 października br. oraz ogłosił rok 2005 – ROKIEM MISJI i EWANGELIZACJI, a rok 2006 – ROKIEM EWANGELICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ (etyki socjalnej).