Konfliktowy projekt

KAI

publikacja 20.08.2004 05:06

Projekt nowego prawa religijnego w Serbii wywołał napięcia pomiędzy większościowym w tym kraju Kościołem prawosławnym a mniejszościami religijnymi.

Przedłożony pod koniec czerwca projekt jest dyskutowany obecnie podczas spotkania przedstawicieli mniejszości religijnych w Belgradzie. Ich zdaniem nowe prawo zawiera "braki, sprzeczności, niejasności i złe rozwiązania", a niektóre sformułowania naruszają elementarne prawa człowieka. Jak na razie patriarchat Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP) nie zajął oficjalnego stanowiska wobec projektu ustawy. W 2001 r. wprowadzenie nauki religii do serbskich szkół domagały się jednogłośnie wszystkie wspólnoty wyznaniowe. Teraz, zdaniem ich przedstawicieli, nowe prawo stawia pod znakiem zapytania tę zgodność poglądów. Przy czym mniejszości religijne nie kwestionują zapisu w projekcie o dominującej roli SKP. Obawy budzą natomiast zapisy ustawy ograniczające wolność członków innych wyznań. Uczestnicy spotkania w Belgradzie wskazują na ścisły związek pomiędzy państwem a Kościołem prawosławnym jaki proponuje ustawa. Przypominają oni przy tym ostatnią ingerencję patriarchy Pawła I, który udaremnił podjęcie przez parlament uchwały w sprawie wspólnego hymnu wspólnoty Serbii i Czarnogóry, chociaż sprawa ta leży wyłącznie w gestii władz państwowych. Największymi wspólnotami religijnymi w Serbii są: prawosławni, protestanci, katolicy i muzułmanie.