O szukaniu możliwości działania Kościoła w Unii

KAI

publikacja 28.08.2004 05:51

Formalna obecność w instytucjach kościelnych przy strukturach europejskich oraz wzmocnienie placówek duszpasterskich, to według Prymasa Polski istotne wyzwania dla polskiego Kościoła w nowej Europie.

Kard. Józef Glemp otworzył 27 sierpnia obrady Duszpasterskich Wykładów Akademickich, poświęconych w tym roku misji Kościoła w nowej Europie. Odniósł się też do kwestii pogrzebu Czesława Miłosza. Prymas Polski zauważył, że Kościół w zmieniającej się Europie musi myśleć o metodach, z jakimi wchodzi w tę rzeczywistość. Podkreślił, że starania o poprawę sytuacji gospodarczej przez przystąpienie do wspólnoty państw, które imponowały gospodarczo - i co Kościół popierał - to tylko jeden z aspektów zagadnienia. Drugą stroną są sprawy światopoglądu. Prymas podkreślił, że sprawy światopoglądowe zachodniej Europy są przyjmowane "z dużym zastrzeżeniem", a zastrzeżenia te wypowiadał Episkopat, pojawiały się też w wielu ugrupowaniach, w społeczeństwie. Punktem spornym jest choćby sprawa Traktatu konstytucyjnego bez Boga. Mówiąc o szukaniu możliwości działania Kościoła w Unii Prymas zauważył, że przed polskim Episkopatem stoi zadanie, aby umocnić strukturalnie reprezentację wobec Unii w ramach istniejących struktur kościelnych, także przez wzmocniony zespół duchownych i świeckich, którzy by byli przedstawicielami Kościoła i obserwatorami. - My chcemy, by dobre ziarno zasiane rozwijało się dla dobra ludzi zgodnie z Ewangelia, która jak dotychczas nie jest oficjalnie słyszana, ale jest tam bardzo nasłuchiwana i poszczególny głos każdego Episkopatu jest tam skrupulatnie odnotowywany - mówił. Podkreślił wagę "obecności formalnej przy Unii" i "obowiązek wzmocnienia tej pozycji, jaką tam mamy". Kard. Glemp zaznaczył, że Kościół nie chce się "ograniczać do dyplomacji" w Europie, bo duszpasterstwo to szafowanie sakramentów i modlitwa z wiernymi. Na potrzebę przygotowania duszpasterzy Prymas zwrócił uwagę także w kontekście migracji. Zauważając, że Kościół ma "dość silne i dobrze przygotowane ośrodki w znaczących miastach europejskich" - Paryżu, Brukseli, a także na terenie Niemiec stwierdził, że trzeba przygotowywać Polaków "szukających lepszego chleba", by mogli po wyjeździe znaleźć także polską duchowość i odnaleźć Kościół. - Dużo zależy od przygotowania tutaj, ale my też chcemy wzmocnić tamtejsze ośrodki, by one były prężniejsze w przyjmowaniu bardzo różnych Polaków, o różnych postawach - mówił Prymas wspominając, że to "dobroć ewangeliczna" powoduje, że wielu ludzi obojętnych odnajduje Boga poza granicami Polski. Pytany przez dziennikarzy Prymas odniósł się także do zamieszania wokół sprawy pochówku Czesława Miłosza na krakowskiej Skałce. Zaznaczył, że dystansuje się wobec tej sytuacji. - Ja nie chcę rozdrabniać i analizować tego, w jakim stopniu był Polakiem, w jakim stopniu należał do Kościoła, to wszystko można przy dobrej woli spokojnie uregulować. Był to ogromny talent - powiedział kard. Glemp. Zaznaczył też, że list Ojca Świętego wskazuje na to, by odpowiednio docenić poetę. Do kwestii pogrzebu noblisty i związanych z tym "pewnych niekiedy niesmacznych dyskusji i komentarzy" odniósł się również rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek. Przypomniał, że Czesław Miłosz był doktorem honoris causa uczelni, a na pogrzeb pojechały z uniwersytetu delegacje prorektorów oraz Instytutu Filologii Polskiej KUL. - Warto w tym kontekście przypomnieć najpierw bardzo szlachetną zasadę - o zmarłych nie mówi się albo nic, albo dobrze, zwłaszcza kiedy zmarłym jest człowiek, który owszem, wiele dróg w swoim życiu przeszedł, ale również swoją twórczością - o wielkiej wartości poetyckiej - szeroko rozsławił polską kulturę, mówił. - Warto ten kontekst mieć na uwadze, byśmy komentarzami i różnymi zachowaniami niekiedy niegodnymi, sami sobie wstydu nie przynosili - dodał rektor KUL. Duszpasterskie Wykłady Akademickie "Misja Kościoła w nowej Europie" potrwają dwa dni. Biorą w nich udział księża, zakonnicy i siostry zakonne oraz świeccy. - Kościół stanowimy wszyscy i im lepiej się przygotujemy do obecności w nowej formie zjednoczonej Europy, tym korzystniej będzie dla nas samych, jak dla tych, którzy oczekują z wielką nadzieją na nasze wstąpienie i naszą aktywność w Unii Europejskiej - mówił witający gości rektor KUL. Pierwszego dnia w przedpołudniowej sesji red. Zbigniew Nosowski, historyk KUL prof. Stanisław Olczak i etyk ks. dr Alfred Wierzbicki z KUL wzięli udział w dyskusji panelowej "Przesłanie patronów Europy-wiara - kultura - świętość". Po południu z wykładami wystąpią rektor KUL, który powie o zbawczej misji Kościoła w świetle adhortacji "Ecclesia in Europa", ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz z KUL, który przedstawi kwestię pluralizmu w kontekście nowej Europy oraz misjonarz o. David Sullivan MA z tematem "Sekularyzacja w Polsce a sekularyzacja na zachodzie Europy".