Nowy biskup polowy przyjął święcenia

KAI

publikacja 31.10.2004 05:12

Biskup polowy Tadeusz Płoski przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. (foto)

Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, z którego rąk ks. Płoski przyjął sakrę biskupią. Współkonsekratorami byli: biskup warszawsko-praski abp Sławoj Leszek Głódź i metropolita warmiński abp Edmund Piszcz. Obecny był także Prymas Polski, kard. Józef Glemp oraz biskupi, m.in. Stanisław Stefanek, Piotr Libera, Jacek Jezierski. W homilii abp Kowalczyk powiedział, że doświadczenie duszpasterskie, jakie bp Płoski zdobył jeszcze jako ksiądz przez lata pracy w ordynariacie polowym, dają mu prawdziwy obraz wyzwań i zadań, jakie czekają na niego i na diecezję. - Zostajesz biskupem, aby wraz z kapelanami i przez nich nieść posługę sakramentalną i duszpasterską żołnierzom i ich rodzinom, dzielić ich dole i niedole, być obecnym tam, gdzie oni są posłani, czasami w rejony, gdzie pokój jest zagrożony, gdzie ludzie są zwaśnieni - mówił nuncjusz apostolski. Podkreślił, że biskupi i kapelani nie idą z żołnierzami, by prowadzić wojnę, ale po to, by żołnierz którzy pełni swoją służbę i wypełnia obowiązek wobec ojczyzny, mógł mieć duchowe wsparcie i ukojenie w bólu. W uroczystości wzięli udział: szef Kancelarii Prezydenta RP Marek Ungier, szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecny był także prawosławny biskup polowy Miron Chodakowski. Mianowany przez Jana Pawła II 16 października br. biskupem polowym Wojska Polskiego, ks. Tadeusz Płoski ma 48 lat, jest doktorem prawa kanonicznego, pochodzi z archidiecezji warmińskiej. Od 1992 r. pracował w duszpasterstwie wojskowym, ostatnio jako Kanclerz Kurii Polowej WP w stopniu pułkownika. Wcześniej był m.in. kapelanem Biura Ochrony Rządu.
Więcej na następnej stronie

Ks. Płoski urodził się 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim w rodzinie robotniczej, ma dwoje rodzeństwa. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1982 r. w Olsztynie z rąk bp. Jana Obłąka. W latach 1976-1982 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie, od 1983 do 1986 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii i doktora prawa kanonicznego. Ukończył też Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, co jest jednym z etapów na drodze do generalskich szlifów. Posługę kapelana wojskowego rozpoczął 1 czerwca 1992 r., a więc niemal tuż po przywróceniu ordynariatu polowego. W 1995 r. został dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. W 2000 r. został kapelanem Biura Ochrony Rządu. Od 1995 r. był redaktorem naczelnym dwutygodnika ordynariatu polowego WP "Nasza Służba". Przed rozpoczęciem pracy w ordynariacie polowym był m.in. wikariuszem parafii św. Józefa w Morągu; notariuszem, obrońcą węzła małżeńskiego i sędzią w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej oraz duszpasterzem akademickim. Pełnił funkcje redaktora naczelnego "Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych", duszpasterza stowarzyszenia "Soli Deo" i wicedyrektora Caritas Diecezji Warmińskiej. Wykładał prawo kanoniczne w Warmińskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie i Instytucie Katechetycznym w Gietrzwałdzie, był sędzią Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej, adiunktem Instytutu Prawa i Administracji w WSP w Olsztynie i wykładowcą prawa wyznaniowego na tej uczelni. Biskup-nominat jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Towarzyszył biskupowi polowemu WP w międzynarodowych konferencjach Szefów Duszpasterstw Wojskowych z całego świata. Odznaczony brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, brązowym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Mianowany biskupem polowy ks. Tadeusz Płoski jest m.in. autorem takich pozycji jak: "Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska wobec zagadnienia bezpieczeństwa", (Warszawa 1994); "Specyfika pracy duszpasterskiej kapelanów wojskowych w II wojnie światowej", (Warszawa 1994); "Z kościelnej praktyki sądowej Trybunału Warmińskiego", (Olsztyn 1995). Opublikował ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Mottem posługi bp Płoskiego są słowa uczniów idących do Emaus: "Mane nobiscum, Domine" - Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29). Jego hobby to literatura, muzyka, sporty wodne.