ONZ ma bronić życia

a.

publikacja 11.11.2004 11:18

Misją Komitetu Praw Człowieka jest autentyczna ochrona praw człowieka, a nie ich podważanie - stwierdziła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w specjalnym oświadczeniu w związku zaleceniami ONZ dla Polski w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Podobne oświadczenie wydało Forum Kobiet Polskich.

Publikujemy cały tekst oświadcznia: OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraża zaniepokojenie brakiem stosownej reakcji przedstawicieli władz naszego państwa w ONZ dotyczących kuriozalnych sugestii Komitetu Praw Człowieka, który zaleca wprowadzenie w Polsce aborcji na żądanie. Komitet Praw Człowieka ONZ na skutek lobbingu skrajnych organizacji feministycznych - bezzasadnie zajął stanowisko w sprawie, która należy do suwerennych decyzji każdego państwa. Jako niedopuszczalne należy uznać zachowanie przedstawicieli Polski obecnych podczas 82 Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie którzy: - nie zareagowali na fałszywe dane organizacji feministycznych dotyczących zjawiska aborcji, - zaniechali obrony obowiązujących i zarazem pozytywnych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie „O planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, - zlekceważyli Konstytucję RP zobowiązującą władze do ochrony prawnej każdego życia ludzkiego i ochrony macierzyństwa, - pominęli niedawną uchwałę Sejmu RP deklarującego suwerenność Polski między innymi w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony ludzkiego życia. Właściwe jest także zwrócenie uwagi na to, że misją Komitetu Praw Człowieka jest autentyczna ochrona praw człowieka, a nie ich podważanie. W tym kontekście Federacja przypomina, że art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez ONZ, mówi: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”. W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (-) dr Paweł Wosicki Prezes (-) Antoni Szymański Wiceprezes (-) Antoni Zięba Wiceprezes Natomiast w oświadczeniu Forum Kobiet Polskich czytamy: Centrum ONZ w Polsce Al. Niepodległości 186 02-514 Warszawa Występując w imieniu 57 organizacji kobiecych reprezentujących miliony polskich kobiet, składamy stanowczy protest w odniesieniu do zaleceń Komitetu Praw Człowieka ONZ wobec Polski w sprawie wprowadzenia legalizacji aborcji, dofinansowania środków antykoncepcyjnych i poronnych z budżetu państwa oraz wprowadzenia do szkół demoralizującej nasze dzieci edukacji seksualnej.

Więcej na następnej stronie

Komitet Praw Człowieka wydał swoje rekomendacje w oparciu o fałszywe dane na temat sytuacji w Polsce, przestawione przez jedną z najbardziej ekstremalnych organizacji pozarządowych - Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Organizacja ta uzurpuje sobie prawo do reprezentowania polskich kobiet na forum międzynarodowym. Komitet nie zwrócił się do innych podmiotów społecznych ani o opracowanie, ani o zweryfikowanie danych. Tym samym zostało naruszone elementarne prawo do równego traktowania podmiotów społecznych. Odnosimy wrażenie, że mamy tu do czynienia z dyskryminacją o charakterze światopoglądowym, ponieważ pominięto organizacje reprezentujące chrześcijański system wartości. Obowiązująca w Polsce od 1993 r. ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” chroni zdrowie kobiet i ich dzieci. Jej pozytywne działanie potwierdzają coroczne raporty rządowe. Informacje przedstawiane w raportach Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, mówiące, że w Polsce jest około 80-200 tys. aborcji nielegalnych są nieprawdziwe i w żaden sposób nie potwierdzone. Wszystkie wskaźniki dotyczące zdrowia kobiet świadczą o tym, że ustawa przynosi pozytywne skutki dla zdrowia kobiet. Absurdem jest argumentacja środowiska proaborcyjnego, że naruszanie prawa jest podstawą do jego zniesienia. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny celowo fałszuje dane, bowiem jej podstawowym celem jest legalizacja aborcji na żądanie. Przykładem może być podana ostatnio w mediach poważnie zawyżona liczba gwałtów w Polsce. Opinii publicznej zasugerowano liczbę 10 tys. przypadków zgwałceń w ubiegłym roku, w rzeczywistości było ich 2322. Zgwałcenie jest zawsze wielką krzywdą. Nie życzymy sobie, aby posługiwano się nieszczęśliwymi i skrzywdzonymi kobietami dla uzasadniania ideologicznych tez. Międzynarodowe organizacje, do których zalicza się ONZ, nie zostały powołane w celu wywierania nacisków na zmiany prawa krajowego w kwestii planowania rodziny. Przypominany, że par. 9 Platformy Działania IV Światowej Konferencji ws. Kobiet w Pekinie mówi, iż warunkiem wprowadzania jakichkolwiek zaleceń jest nie naruszanie suwerennej odpowiedzialności każdego państwa oraz konieczna zgoda z wszystkimi prawami człowieka, przy pełnym poszanowaniu różnych religii, wartości etycznych, tła kulturowego i przekonań filozoficznych. Podkreślamy z całą mocą, że w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo kobiety do aborcji”. Już podczas konferencji kairskiej uzgodniono, że aborcja nie może być traktowana jako metoda planowania rodziny. Zalecenia Komisji pozbawiają również jakichkolwiek praw nie tylko człowieka w wieku prenatalnym, ale również mężczyznę jako ojca. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 3 uznaje, że „Każdy człowiek na prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby”. W związku z powyższym wnosimy o wycofanie zaleceń Komitetu Praw Człowieka wobec Polski, naruszających nasze prawa ludzkie i narodowe. Prezes FKP – Ewa Kowalewska Sekretarz FKP – Anna Lisiewicz