Sobór Biskupów PAKP powołał nowego biskupa

www.cerkiew.pl/J

publikacja 30.11.2006 09:53

Zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z dnia 28 listopada 2006 r., ks. archimandryta Jerzy (Pańkowski) został powołany na biskupa wikariusza diecezji warszawsko- bielskiej z tytułem „Biskup Siemiatycki". Chirotonię wyznaczono na dzień 27-28 stycznia 2007 r. w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Ks. archimandryta Jerzy (Pańkowski) urodził się 4 sierpnia 1974 r. w Białymstoku. W 1989 r. w wieku 15 lat wstąpił do monasteru pw. Zwiastowania N.M.P w Supraślu. W 1993 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Atenach, które ukończył w 1999 r. 1 stycznia 1995 r. otrzymał święcenia diakońskie, zaś święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w cerkwi Hagia Sophia, w Białymstoku, w dniu 15 października 1998 r. Śluby zakonne małej schimy złożył 10 września 1998 r. Od 1999 r. do chwili obecnej jest namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Dnia 3 marca 2000 r. o. Jerzy został podniesiony do godności archimandryty. 30 stycznia 2003 r. obronił pracę doktorską o niestworzonym świetle. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest również wykładowcą Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Od przeszło trzech lat ks. archimandryta współpracuje też z serwisem Cerkiew.pl, w którym udzielił odpowiedzi na kilkaset pytań czytelników w dziale „Pytania i Odpowiedzi”.