ONZ: Abp Migliore o sytuacji uchodźców

Radio Watykańskie/J

publikacja 09.11.2007 17:55

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ zabrał głos 8 listopada w związku z raportem Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców. Wezwał wszystkie kraje, gdzie napływają migranci, do poszanowania praw człowieka i jego godności.

W obliczu braku lub niedoskonałości norm prawnych wspólnota międzynarodowa powinna podjąć wysiłek wprowadzenia większej przejrzystości w ich stosowaniu, a jeśli to konieczne określenia nowych norm chroniących uchodźców. Watykan jest szczególnie zaniepokojony sytuacją na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Iraku. Apeluje do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie państw z nim sąsiadujących, aby mogły zapewnić uchodźcom godne warunki bytowe. „Tym wielkim wyzwaniom humanitarnym można podołać jedynie wówczas, gdy dojdzie do faktycznej współpracy państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego” – stwierdził abp Celestino Migliore.