Polscy żołnierze będą dłużej w Libanie?

PAP |

publikacja 04.08.2009 13:28

- Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu ma m.in. przyjąć wniosek do prezydenta o przedłużenie okresu udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Tymczasowych Siłach ONZ w Republice Libańskiej.

PKW w Libanie rozpoczął wykonywanie zadań w 1992r; jego użycie w tymczasowych siłach ONZ w Libanie służy utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Polacy zajmują się m.in. transportem towarów, obsługą i naprawą sprzętu technicznego oraz patrolowaniem obszaru odpowiedzialności. Polski kontyngent liczy do 500 żołnierzy i pracowników wojska.

Rząd ma zająć się też projektem noweli ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Nowe regulacje rozszerzają m.in. obowiązującą definicję tzw. najmu okazjonalnego lokalu; precyzują, że dotyczyłby on lokalu mieszkalnego należącego do właściciela - osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lokali. Zgodnie z nowelą, umowy najmu okazjonalnego mają być zawierane maksymalnie na 10 lat.

Nowela zmienia też zasady opodatkowania przychodu uzyskiwanego z tytułu najmu okazjonalnego. Do przychodu tego byłaby stosowana 5-proc. stawka podatku ryczałtowego. Rząd liczy, że skłoni to obecnie wynajmujących mieszkania w ramach szarej strefy do zalegalizowania dochodów, a tych, którzy zdecydują się na uzyskiwanie dochodów z najmu, aby robili to w ramach legalnego źródła dochodów.

Rada Ministrów ma także znowelizować rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji. Rozporządzenie daje ministrowi skarbu Państwa prawo do udzielania pomocy w procesach prywatyzacji - w zakresie objętym tym rozporządzeniem - bez konieczności jej notyfikacji przez Komisję Europejską. Projekt zmiany rozporządzenia obejmuje pomoc przeznaczoną na realizację nowych inwestycji w ramach pomocy regionalnej.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych.

Nowela nakłada na rząd obowiązek określenia wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, m.in. przez: komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe MON, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostki organizacyjne ABW, Agencji Wywiadu i CBA oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

Ministrowie zajmą się też projektem noweli rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz wysłuchają informacji na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.