Papieskie intencje modlitewne

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 02.10.2009 17:55

Intencja ogólna i intencja misyjna na miesiąc październik

Benedykt XVI Henryk Przondziono/Agencja GN Benedykt XVI

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w październiku, aby niedziela była przeżywana jako dzień, w którym chrześcijanie gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc w Uczcie Eucharystycznej.

Komentarzem do tej intencji może być list, który Benedykt XVI skierował przed dwoma laty 27 listopada 2006 r. do ówczesnego prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francisa Arinze. Okazją było zorganizowane przez tę dykasterię 1 grudnia 2006 r. sympozjum o znaczeniu niedzielnej Mszy dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego. W liście Papież zwraca uwagę na pilną dziś potrzebę podkreślenia sakralnego charakteru dnia Pańskiego i konieczności uczestnictwa w niedzielnej Mszy. Nie możemy pozwolić, by kultura naznaczona często obojętnością religijną i sekularyzmem dała nam zapomnieć, że lud Boży, zrodzony z wydarzenia paschalnego, musi wciąż do niego powracać jako do niewyczerpanego źródła. W ten sposób lepiej rozumie on swą tożsamość.

Ojciec Święty przytacza nauczanie o znaczeniu niedzieli, zawarte w soborowej Konstytucji o liturgii: „W tym dniu wierni powinni się gromadzić, aby słuchając Bożego słowa i uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei”. Benedykt XVI przypomina, że w niedzielę zmartwychwstały Pan staje się obecny wśród tych, którzy do Niego należą, zaprasza ich do stołu i daje im siebie. Papież zwraca uwagę na centralne miejsce, jakie ma Eucharystia dla świętowania niedzieli i dla całego życia Kościoła.

Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na październik. Mamy się modlić, aby cały lud Boży, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu, poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uważał ją za najważniejszą posługę, jaką może ofiarować ludzkości.

Sprawę tę Benedykt XVI porusza w orędziu na Światowy Dzień Misyjny sprzed dwóch lat (21 października 2007 r.). Przypomina, że „praca misyjna pozostaje podstawową posługą, którą Kościół winien zapewnić dzisiejszej ludzkości, aby nadawać kierunek i ewangeliczny wymiar przemianom kulturowym, społecznym i etycznym”. Przez nią „ofiaruje Chrystusowe zbawienie człowiekowi naszych czasów, który dziś w wielu częściach świata cierpi poniżenie i ucisk z powodu powszechnego ubóstwa, przemocy, systematycznego łamania praw człowieka. Kościół nie może się uchylać od tej powszechnej misji; ma ona dla niego moc wiążącą”.

Papież zwraca uwagę, że „każda chrześcijańska wspólnota jest z natury misyjna, zaś odwaga, jaką wierni przejawiają w głoszeniu Ewangelii, jest miarą ich miłości do Chrystusa. Możemy zatem powiedzieć, że poszczególni wierni nie mają już tylko współpracować w dziele ewangelizacji. Powinni czuć się jego aktywnymi uczestnikami, współodpowiedzialnymi za misję Kościoła” – podkreśla Benedykt XVI.