Nawet pół miliona kary!

ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 05.10.2017 10:09

Została znowelizowana ustawa o ochronie zabytków. Samowolka w odnawianiu może drogo kosztować.

Samowolne odnawianie zabytków może być surowo ukarane ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Samowolne odnawianie zabytków może być surowo ukarane

Od 9 września br. obowiązuje nowela ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nowe przepisy przyznają ochronę zabytkom w trakcie postępowania o wpis do rejestru zabytków. W praktyce oznacza to, że w momencie rozpoczęcie procedury wpisu obiektu do rejestru zabytków nie wolno podejmować przy nim prac, które mogłyby prowadzić do jego uszkodzenia albo zmiany wyglądu.

W znowelizowanej ustawie pojawił się rozdział dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ta część znowelizowanej ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

- W zależności od rodzaju przewinień od 1 stycznia 2018 roku kary pieniężne będą wynosiły od 500 zł do 500 000 zł. Do tej pory naruszenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami były traktowane jako wykroczenia i to sądy ustalały, jaką karę należy wymierzyć. Najczęściej ze względu na niską szkodliwość czynu kary były umarzane - mówi ks. dr Piotr Drewniak, diecezjalny konserwator zabytków.

Najbardziej dotkliwą karę, bo wynoszącą nawet pół miliona złotych, można będzie nałożyć  temu, kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatorskiego zabytków podejmuje działania przy zabytku lub działania niezgodne z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Poniżej publikujemy artykuły ustawy dotyczące kar administracyjnych:

Art. 107a. 1. Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, który nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków o:

  • uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
  • zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
  • zmianie miejsca przechowywania zabytku, w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany,
  • zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości

podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2 000 zł.

Art. 107b. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę, a która w terminie 14 dni od dnia upływu ważności tego pozwolenia nie powiadomiła właściwego organu o przywiezieniu zabytku na terytorium RP, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2 000 zł.

Art. 107c. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające z ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2 000 zł.

Art. 107d. mówi, że kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatorskiego zabytków podejmuje działania przy zabytku, lub działania niezgodne z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Art. 107 e. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł.

Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.

Organy egzekucyjne przekazują wpływy z kar pieniężnych na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy potraktować poważnie, gdyż według szacunków Generalnej Konserwator Zabytków Magdaleny Gawin, w 2018 roku wpływy do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków z tytułu kar administracyjnych, o których powyżej wyniosą ok. 20 milionów złotych - mówi ks. Drewniak.