Papież o arcydziele intelektu i modlitwy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.06.2010 18:00

Suma Teologiczna to arcydzieło św. Tomasza z Akwinu. Wyraża się w niej jego ufne przeświadczenie o harmonii między wiarą i rozumem, a także o możliwościach ludzkiego rozumu oświeconego wiarą, który jest w stanie dojść do zrozumienia Boga i Jego zbawczego planu – powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie.

Papież o arcydziele intelektu i modlitwy Wikipedia (PD) Św. Tomasz z Akwinu pędzlia Carlo Crivelli (XV w.)

Poświęcił ją najsłynniejszemu dziełu Akwinaty. „Tomasz – stwierdził Papież – ukazuje działanie Bożej łaski. Udoskonala ona nasze wrodzone zdolności, abyśmy dzięki ćwiczeniu się w cnotach i darom Ducha Świętego, mogli osiągnąć wiekuiste szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Opisując zbawcze dzieło Chrystusa podkreśla on znaczenie siedmiu sakramentów, a w szczególności Eucharystii” – dodał Ojciec Święty. Jego katecheza o Sumie Teologicznej została streszczona również po polsku.

Św. Tomasz z niezwykłą jasnością zgłębia w niej nauczanie Pisma Świętego i Ojców Kościoła, posługując się również metodami wypracowanymi przez starożytnych filozofów. Akwinata wychodzi od faktu, że są trzy różne sposoby istnienia Boga: Bóg istnieje sam w sobie jako początek i koniec wszystkiego; jest obecny przez Łaskę w życiu i działaniu chrześcijanina, a w końcu w sposób całkowicie szczególny jest obecny w osobie Chrystusa i w sakramentach, które wypływają z Jego odkupieńczego dzieła. Stąd też pierwsza część Sumy Teologicznej jest poświęcona rozważaniom o Bogu w Trójcy i o Jego stwórczym działaniu oraz o człowieku stworzonym dzięki miłości Bożej. W drugiej części autor podejmuje refleksję nad człowiekiem, który napełniony łaską dąży do poznania i umiłowania Boga. Podaje w niej podstawowe zasady moralnego postępowania. Trzecia część Sumy jest studium tajemnicy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i dzięki któremu możemy zjednoczyć się z Bogiem Ojcem. Wiele miejsca Tomasz poświęca tajemnicy Wcielenia i zbawczej męki Chrystusa oraz siedmiu sakramentom, dzięki którym uczestniczymy w tych tajemnicach. Suma Teologiczna jest wspaniałym owocem wielkiego intelektu oświeconego wiarą i przenikniętego duchem modlitwy.

Benedykt XVI zauważył, że św. Tomasz szczególnie dużo uwagi poświęcał Eucharystii. Wiązało się to, jak podkreślił Papież, z jego osobistą pobożnością eucharystyczną.

„Jak podają dawne biografie, św. Tomasz miał zwyczaj opierać głowę o tabernakulum, jakby chciał poczuć bicie boskiego i ludzkiego Serca Jezusa – przypomniał Papież. – W jednym ze swych komentarzy do Pisma Świętego pomaga on nam zrozumieć wielkość Eucharystii. Pisze: „Jako sakrament męki naszego Pana zawiera w sobie Jezusa Chrystusa, który cierpi za nas. Tym samym wszystkie skutki tej męki są również skutkami tego sakramentu. Jest to po prostu zastosowanie w nas męki Chrystusa”. Czytając te słowa św. Tomasza, możemy zrozumieć, dlaczego on i inni święci płakali w czasie Mszy, współczując Panu, który za nas złożył się w ofierze. Były to zarazem łzy radości i wdzięczności. Drodzy bracia i siostry, bierzmy przykład ze świętych i kochajmy ten sakrament. Uczestniczmy we Mszy św. w skupieniu, aby mogła ona wydać w nas owoce duchowe. Karmijmy się Ciałem i Krwią Pana, aby łaska Boża mogła nas zawsze umacniać. Trwajmy przed Najświętszym Sakramentem, twarzą w twarz” – powiedział Benedykt XVI. Na zakończenie audiencji Papież pozdrowił w różnych językach przybyłych do Auli Pawła VI pielgrzymów. Nie zabrakło wśród nich Polaków.