Definicja istotna dla bezpieczeństwa

PAP |

publikacja 07.09.2010 14:00

Wprowadzenie definicji europejskiej infrastruktury krytycznej - istotnej dla bezpieczeństwa państwa - oraz kryteriów jej wyznaczania zakłada projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Definicja istotna dla bezpieczeństwa Tomasz Gzell/PAP/EPA Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak poprowadził obrady Rady Ministrów

Projekt został opracowany z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do zapisów dyrektywy wspólnotowej 2008/114/WE, dotyczącej "rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej (EIK) oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony". Zgodnie z nią proces wyznaczania EIK - po raz pierwszy - powinien zakończyć się do 12 stycznia 2011 r.

Opracowywana nowelizacja wprowadza więc definicję europejskiej infrastruktury krytycznej. Mają ją tworzyć systemy (np. łączności, zaopatrzenia w energię, finansowe) oraz (wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie) obiekty, także budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Chodzi o taką infrastrukturę, znajdującą się na terenie państw UE, a więc także Polski, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.

Projekt modyfikuje też definicję infrastruktury krytycznej. Określa, że obejmuje ona systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; łączności; sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochrony zdrowia; transportowe; ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych oraz promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

W przygotowywanej nowelizacji określono także sposób wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz przekazywania związanych z tym informacji innym państwom unijnym i Komisji Europejskiej. Ma dokonywać tego dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych. Kryteria pozwalające wyznaczyć europejską infrastrukturę krytyczną mają zostać natomiast zawarte w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem będzie poprawienie bezpieczeństwa należących do niej polskich systemów i obiektów.

Projekt zakłada też, że europejska infrastruktura krytyczna znajdująca się w Polsce będzie ewidencjonowana w wykazie przygotowywanym przez dyrektora RCB.