Kościół musi też poruszać sprawy polityki

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 28.10.2010 19:10

Kościół, pełniąc swą misję wnoszenia w społeczeństwo ewangelicznego zaczynu, uczy człowieka jego godności dziecka Bożego i powołania do jedności ze wszystkimi ludźmi, skąd wynikają wymogi sprawiedliwości i pokoju. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując kolejną grupę brazylijskich biskupów. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina z piątego regionu północnego episkopatu Brazylii.

Kościół musi też poruszać sprawy polityki Henryk Przondziono /GN Benedykt XVI

Papież zwrócił uwagę, że bezpośredni obowiązek zabiegania o sprawiedliwy porządek społeczny spoczywa na wiernych świeckich. Biskupi i księża mają oczyszczać racje rozumowe i budzić siły moralne konieczne do budowania sprawiedliwego, braterskiego społeczeństwa.

„Gdy jednak wymagają tego fundamentalne prawa człowieka czy zbawienie dusz, na pasterzach Kościoła ciąży obowiązek wydania osądu moralnego nawet w kwestiach politycznych – mówił brazylijskim biskupom Papież. – Wydając go, winni oni brać pod uwagę bezwzględną wartość zakazów moralnych stwierdzających niedopuszczalność wyboru działania złego z samej istoty czy sprzecznego z godnością osoby. Takiego wyboru nie można usprawiedliwiać tym, że dobry jest cel, intencja, skutek czy okoliczność. Dlatego byłaby całkiem fałszywa i złudna obrona politycznych, gospodarczych czy społecznych praw człowieka, nie obejmująca energicznej obrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy projekty polityczne obejmują otwarcie czy w sposób zamaskowany depenalizację aborcji czy eutanazji, zdradza się u podstaw ideał demokracji, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy chroni godność osoby ludzkiej. Dlatego, drodzy bracia w biskupstwie, broniąc życia «nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata» (enc. Evangelium vitæ, 82)”.

Ojciec Święty przypomniał potrzebę katechezy społecznej, która ma pomóc świeckim w konsekwentnym zaangażowaniu chrześcijańskim i społeczno-politycznym. Wskazał, że bez pomocy religii rozum może paść ofiarą dwuznaczności i manipulacji ideologicznych, nie biorąc w pełni pod uwagę godności człowieka. Jedynie respektując i promując transcendentną naturę osoby ludzkiej można budować społeczeństwo. Papież poparł apele biskupów brazylijskich na rzecz wychowania religijnego, a zwłaszcza nauki religii w szkole publicznej. Opowiedział się też za obecnością symboli religijnych w życiu publicznym. Przypominają one transcendentny wymiar człowieka i gwarantują jego poszanowanie.