Priorytety polskiej prezydencji w UE

Rząd przyjął w środę dokument zawierający wstępną listę priorytetów polskiego przewodnictwa w UE, które przypadnie na drugą połowę 2011 r. Są na niej m.in. negocjacje budżetu UE na lata 2014-2020, polityka wschodnia, wzmocnienie rynku wewnętrznego UE i jej zewnętrznej polityki energetycznej.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu zaznaczono, że przyjęcie dokumentu "Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r." nie oznacza podjęcia wiążącej decyzji w sprawie priorytetów polskiego przewodnictwa, lecz wyznacza możliwe dalsze kierunki działania administracji. Ostateczny program polskiej prezydencji zostanie zaprezentowany w czerwcu 2011 r. Ponadto administracja rządowa opracuje, we współpracy z Danią i Cyprem, 18-miesięczny program trio.

Przyjęty w środę dokument - przygotowany przez ministra ds. europejskich, pełnomocnika rządu ds. polskiej prezydencji w UE Mikołaja Dowgielewicza - całościowo obejmuje dotychczasowe prace nad programem przewodniczenia UE. Ale - zaznaczono w komunikacie CIR - "do rozpoczęcia polskiej prezydencji można się jeszcze spodziewać zmian wynikających m.in. z dynamicznej agendy europejskiej".

Przygotowanie do objęcia prezydencji przebiega dwutorowo: "z jednej strony prowadzona jest inwentaryzacja spraw, które pojawią się w kalendarzu UE w II połowie 2011 r., z drugiej strony - identyfikowane są obszary zainteresowania polskiej prezydencji".

Polska prezydencja planuje poświęcić szczególną uwagę: nowemu unijnemu budżetowi na lata 2014-2020, stosunkom Unii ze Wschodem, unijnemu rynkowi wewnętrznemu, wzmocnieniu zewnętrznej polityki energetycznej UE, wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, pełnemu wykorzystaniu kapitału intelektualnego Europy.

"Negocjacje unijnego budżetu na lata 2014-2020 będą kluczowym czynnikiem stanowiącym o sukcesie polskiego przewodnictwa. Na czas polskiej prezydencji przypadnie etap dogłębnej analizy propozycji Komisji Europejskiej i identyfikacji głównych zagadnień negocjacyjnych. Rozmowy na ten temat rozpoczną się w połowie 2011 r. i będą trwały do drugiej połowy 2012 r" - czytamy w komunikacie CIR.

Polska - wspólnie z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - promować będzie tematykę powiązaną z polityką wschodnią. "W relacjach z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim polska prezydencja będzie dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych, tworzenia stref wolnego handlu z UE, dokonania postępu w liberalizacji wizowej i handlowej oraz zintensyfikowania współpracy gospodarczej" - napisano w informacji CIR.

W dobie kryzysu, gdy Unia szuka wzrostu gospodarczego, "polska prezydencja będzie postulować wzmocnienie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi niewykorzystany potencjał dla wzrostu unijnej gospodarki". "Rozwijanie rynku wewnętrznego UE to kontynuowanie działań na rzecz swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Polskie działania będą się koncentrować m.in. na rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji usług na rynku wewnętrznym, regulacjach dotyczących sektora finansowego lub znoszeniu barier w handlu" - napisano w komunikacie CIR.

Polska - czytamy w komunikacie - proponuje też "pogłębioną dyskusję na temat nowych rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które pozwolą zachować konkurencyjność europejskiego sektora energetycznego; na forum Rady i Komisji Europejskiej odbędzie się debata na temat obecnych rozwiązań i nowych kierunków działania Unii Europejskiej w obszarze rynku energii; chcemy wypracować, w oparciu o nowe zapisy Traktatu Lizbońskiego, mechanizmy prowadzenia solidarnej i konkurencyjnej zewnętrznej polityki energetycznej".

W obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, polska prezydencja - wspólnie z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - "będzie dążyć do podniesienia sprawności UE w sferze zarządzania kryzysowego, pogłębienia współpracy państw członkowskich w dziedzinie obronności oraz zapewnienia partnerstwa z NATO".

Polskie przewodnictwo będzie też działać na rzecz pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego Europy. "Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy będzie możliwy jedynie przez pełne wykorzystanie wszystkich możliwości społeczno-gospodarczych, jakie tkwią w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki temu będzie możliwe zapewnienie dalszej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej. Polska prezydencja chce wypełnić tę lukę poprzez podjęcie tematu kapitału intelektualnego na forum Unii Europejskiej" - czytamy w informacji CIR.

Dodatkowym ważnym elementem programu będą "inicjatywy o silnym wydźwięku społeczno-ekonomicznym: Europejski Rok Wolontariatu, Europejski Kongres Kultury, podjęcie problematyki osób niepełnosprawnych, Forum Rynku Wewnętrznego". "Polska prezydencja będzie ponadto realizować bieżącą agendę europejską, w tym tak ważne kwestie jak kontynuacja debaty o zarządzaniu gospodarczym czy dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej (możliwe podpisanie Traktatu Akcesyjnego z Chorwacją)" - czytamy w komunikacie CIR.

"Zadanie przewodniczenia Unii jest zobowiązaniem wynikającym z akcesji do UE w 2004 r. oraz szczególnym sprawdzianem efektywności i dojrzałości wszystkich państw członkowskich, niezależnie od ich rozmiaru, potencjału czy stażu w organizacji. Od polskiego przewodnictwa będzie zależeć sprawność działań UE, których efekty będzie widać w okresie dłuższym niż tylko sześć miesięcy przewodnictwa" - napisano w informacji po posiedzeniu rządu.

Polska - zaznaczono w komunikacie CIR - "będzie także podejmować rozstrzygnięcia wpływające na życie blisko 500 milionów obywateli; dlatego podstawowym celem polskiej prezydencji będzie zaprezentowanie się jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera, który potrafi osiągać założone cele, skutecznie zarządzać sprawami UE, ułatwiać osiąganie kompromisów, efektywnie rozwiązywać problemy i stawiać czoło sytuacjom kryzysowym; w tym czasie Polska wzmocni swoje poczucie odpowiedzialności za całą UE oraz potwierdzi rolę znaczącego państwa członkowskiego. Polska, tak jak każde państwo członkowskie obejmujące prezydencję, powinna szczegółowo zaprogramować swoje działania, postawić konkretne cele i wskazać obszary priorytetowe".

CIR poinformowało również, że podczas środowego posiedzenia rząd rozpoczął dyskusję o planie swych prac na II połowę 2010 r., która kontynuowana będzie w przyszłym tygodniu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
wiecej »