Priorytetowe ustawy

Kancelaria premiera przedstawiła listę 36 priorytetowych projektów ustaw na ten rok. Wśród najważniejszych projektów są: ustawa o obniżeniu składek do OFE, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach rodzinnych.

 

We wtorek kancelaria premiera opublikowała plan legislacyjny rządu na 2011 rok, który zawiera listę 96 projektów ustaw i 41 założeń do projektów ustaw. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów swojego gabinetu, aby wytypowali i skoncentrowali się na kilku najważniejszych projektach - w ten sposób powstała lista priorytetów - 36 priorytetowych projektów ustaw i 25 założeń do projektów ustaw.

Wśród priorytetów, których listę przekazało w czwartek PAP Centrum Informacyjne Rządu, jest projekt ustawy budżetowej na rok 2012.

Na liście priorytetów jest też projekt ustawy o reformie OFE. Przewiduje on m.in. ograniczenie przyrostu długu publicznego i deficytu; dlatego zamiast 7,3-proc. składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych ma trafić 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być księgowane na kontach osobistych w ZUS. Od 2013 r. te proporcje mają zacząć się zmieniać. W 2017 r. do OFE przekazywane miałby być 3,5 proc., a 3,8 proc. na subkonto w ZUS-ie. Planowane jest też wprowadzenie ulg podatkowych dla osób dodatkowo oszczędzających na emerytury.

Kolejny na liście, projekt noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadza możliwość sprzedaży piwa na stadionach. W projekcie mowa jest o napojach alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu na stadionach i innych obiektach sportowych, w trakcie trwania imprez sportowych.

Wśród rządowych priorytetów jest również projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych podnoszący próg dochodów uprawniających do pomocy socjalnej. Oprócz zmiany zasad waloryzacji wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych, przewiduje on też zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Inny priorytet - projekt nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - wprowadza zmiany w zasadach programowania prac rządu. Zastępuje, przygotowywane co sześć miesięcy, programy prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykazem prac legislacyjnych o charakterze ciągłym.

Następny na liście - projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - wprowadza kompleksową regulację w zakresie funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, obejmującej w szczególności definicję zakresu ubezpieczenia oraz określenie minimalnych wymogów w zakresie oferowania tych produktów. Projekt przewiduje też umożliwienie objęcia prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeń medycyny pracy oraz wprowadzenie ulgi podatkowej na ubezpieczenia zdrowotne.

Kolejny - projekt zmiany ustawy Kodeks karny wykonawczy, zakłada m.in. przyspieszenie i odformalizowanie postępowania poprzez zniesienie zasady zaskarżalności wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym oraz zniesienie zasady udziału stron we wszystkich posiedzeniach. Projekt noweli ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zakłada zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego.

Jak wynika z listy, rząd będzie też pracował nad projektem noweli ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, czyli o programie "Rodzina na swoim". Projekt ma na celu poszerzenie kręgu osób uprawnionych do finansowego wsparcia przy zakupie własnego mieszkania o "jednoosobowe gospodarstwa domowe", czyli tzw. singli - pod warunkiem, że nieruchomość jest "pierwszym mieszkaniem", a wiek potencjalnych kredytobiorców nie przekracza 35 lat.

Ministerstwo finansów ma ponadto przygotować projekt zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Projekt ma na celu zniesienie obowiązku posiadania NIP przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej i niepłacące podatku VAT.

Rząd planuje też przyjąć projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Chodzi w nim o wprowadzenie regulacji mających na celu ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie jakości i przewidywalności prognoz dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu tych jednostek.

Ministerstwo gospodarki pracuje nad projektem, który ma ograniczać bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców - w tym bariery w ustawach regulujących zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt będzie obejmował zmiany w przepisach podatkowych, przepisach dotyczących relacji pracodawca-pracownik, zamówieniach publicznych oraz ochronie danych osobowych.

Rząd chce się również zająć projektem noweli ustawy o systemie oświaty, która zakłada przekształcenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji (KOJE). Jego zadaniem byłoby przygotowanie i organizacja egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego.

Rada Ministrów ma się także zająć projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Ministerstwo finansów opracowuje zaś projekt zmian w ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym i poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania gwarancji Skarbu Państwa o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Działalność kas, podobnie jak banków, może być bowiem narażona na ryzyko utraty płynności. Resort ministra Jacka Rostowskiego ma też pracować nad projektem ustawy o Funduszu Stabilizacyjnym, projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Kolejny priorytet rządu to projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na liście kluczowych projektów jest też projekt ustawy - Prawo antykorupcyjne, który ma na celu zapobieganie nadużywaniu władzy i nepotyzmowi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
21°C Poniedziałek
wieczór
18°C Wtorek
noc
15°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
wiecej »