Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie

Dziś Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich – już w trzecim wieku znane było na Wschodzie. Około sto lat później uroczystość pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W świątyniach odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz misji.

Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub – według innych tłumaczeń – Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

C+M+B

Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon magów-mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego poganie (mędrcy), aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirrę – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla (złoto).

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis „C+M+B” (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat) lub oznaczał: Chrystus dobroczyńcą wielu (Christus multorum benefactor).

Zwyczaj niewątpliwie nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.

Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło kolejnych 300 lat.

W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior – jako dający złoto Europejczyk i Baltazar – jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.

Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Jak głosi legenda, przechowywano je początkowo w Konstantynopolu. W późniejszym okresie znalazły się w Mediolanie.

Od XII w. tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią. Pewne jest, że w 1164 r. abp Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.

O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiadomo z dziejów życia biskupa Eustorgiusza: według tego dokumentu, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX w. zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 r. nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła.

Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

Dzień wolny od pracy

W powojennej Polsce, uroczystość Objawienia Pańskiego była dniem wolnym od pracy do 16 listopada 1960 r. Święto zostało zniesione ustawą Sejmu PRL-u. W ostatnich latach Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, któremu przewodniczył Jerzy Kropiwnicki, dwukrotnie zbierał podpisy pod projektem ustawy przywracającej dzień wolny w święto Trzech Króli. Pierwsza próba, w trakcie której Komitet zebrał ponad 700 tysięcy podpisów, zakończyła się 17 października 2008 r. odrzuceniem projektu już w pierwszym czytaniu. Druga próba, tym razem zwieńczona ponad milionem głosów poparcia, również upadła w Sejmie – w lipcu 2009 r.

9 grudnia 2009 r. podczas obrad Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, na prośbę strony kościelnej poruszono temat przywrócenia dnia wolnego 6 stycznia. Przedstawiciele rządu poinformowali wówczas o możliwości takiej inicjatywy ustawodawczej, która wiązałaby się ze zmianą ustawy nakładającej na pracodawców obowiązek udzielania dnia wolnego w miejsce święta przypadającego w sobotę.

We wrześniu 2010 r. rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego. Odpowiednią ustawę uchwalił Sejm RP przy okazji zmiany Kodeksu Pracy. Ustawa została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 listopada 2010 r. i została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 26 listopada 2010 r.

6 stycznia jest dniem wolnym od pracy m.in. we Włoszech, w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji i Finlandii.

Dzień misjonarzy

Warto pamiętać, że święto Trzech Króli jest tradycyjnie też dniem modlitw za misjonarzy i okazją do wsparcia prowadzonych przez nich dzieł. Uroczystość Trzech Króli jest również Misyjnym Dniem Dzieci – w wielu diecezjach odbędzie się wówczas zakończenie i podsumowanie inicjatywy „Kolędnicy Misyjni”, prowadzonej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Mali kolędnicy tym razem zbierali pieniądze na pomoc dla swoich rówieśników w Ugandzie.

Najliczniej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to werbiści, salezjanie, franciszkanie konwentualni, misjonarze oblaci, pallotyni oraz redemptoryści. Ze zgromadzeń żeńskich najwięcej na misjach jest sióstr franciszkanek misjonarek Maryi, służebnic Ducha Świętego, służebniczek starowiejskich i elżbietanek.

Polscy misjonarze nie tylko ewangelizują, ale również budują kaplice, formują miejscowych katechistów. Prowadzą ośrodki zdrowia, szkoły i sierocińce. Angażują się także w akcje dożywiania dzieci i pozyskiwania wody pitnej dla miejscowej ludności.

Oprócz nich, za wschodnią granicą pracuje obecnie ok. 1 tys. 400 osób z Polski: księży diecezjalnych i zakonnych, sióstr i osób świeckich. Zespół Pomocy Kościołowi Na Wschodzie wspiera ich pracę duszpasterską, prowadzone przez nich remonty i wyposażanie kościołów i kaplic, a także budowę ośrodków, przeznaczonych na dzieła charytatywne.

Ponadto w kilkunastu innych krajach pracują polscy księża w tzw. Polskich Misjach Katolickich, opiekując się emigracją i prowadząc duszpasterstwo polonijne. W Europie Zachodniej posługuje 1 tys. 334 polskich zakonnic.

Coraz częściej, nie tylko na trzyletnie kontrakty, ale także na krótko – wyjeżdżają do krajów misyjnych świeccy wolontariusze, nierzadko studenci. Niespełna dwa lata przed przełomem 89 roku został utworzony Instytut Misyjny Laikatu, który przygotowuje katolików świeckich do wyjazdu na misje. Obecnie w krajach misyjnych pracuje 42 świeckich misjonarzy z Polski, ponad ¾ z nich to kobiety. W przyszłym roku dołączą do nich jeszcze dwie osoby. Instytut Misyjny Laikatu przyjmuje bowiem tylko te osoby, którym jest w stanie zapewnić wyjazd w konkretne miejsce, w miarę zgłoszeń od biskupów z krajów misyjnych.

W praktyce liczba świeckich na misjach jest nieco większa, jeśli liczyć również tych, którzy wyjeżdżają w ramach wolontariatu misyjnego oraz są wysyłani przez różne wspólnoty. Od 2002 r. kilkumiesięczne lub roczne wyjazdy świeckich wolontariuszy misyjnych organizują salezjanie w ramach Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosko. Za jego pośrednictwem młodzi ludzie wyjeżdżają na 3 wakacyjne miesiące do pracy z dziećmi m.in. w Rosji, Ukrainie czy Albanii lub też na rok lub dłużej do krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Obecnie 10 wolontariuszy przebywa na rocznych wyjazdach misyjnych m.in. w Peru, Ugandy, Kenii i Rosji.

Polacy na różne sposoby wspierają misje. W 1997 r. został powołany w naszym kraju fundusz mszalny. Wierni mogą zamawiać w Centrali Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych Msze św. w swoich intencjach. Ofiary pieniężne przekazywane przy tej okazji wspomagają fundusz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, który wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych.

W 2000 r. decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, który jest zasilany ze składek do puszek we wszystkich kościołach także podczas II Niedzieli Wielkiego Postu. W tym samym roku, w lipcu, przy Komisji zaczęła działalność MIVA Polska, organizacja mająca na celu pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu.

Wspieranie misjonarzy w realizacji projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych jest podstawowym zadaniem nowej agendy powołanej w 2006 r. na wniosek bp. Wiktora Skworca przez Konferencję Episkopatu Polski. Powstałe wtedy Dzieło Pomocy „Ad Gentes” to w praktyce fundacja kościelna, która mogła zaistnieć dopiero w ostatnich latach. Wspiera ona dotacjami projekty o charakterze ewangelizacyjnym, medycznym, charytatywnym i edukacyjnym zgłaszanych przez polskich misjonarzy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • zamieszanie
  06.01.2019 12:20
  "Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Nieważne, czy byli to królowie i czy było ich trzech". W świetle tej tezy, wszyscy hodowcy osłów są osłami. Myślę że to ważne, czy ma się osła czy jest się osłem.
 • Gość
  06.01.2019 12:49
  Litania do św. Trzech Króli [1853r] (6 I)
  Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Królu nad królami, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo Królowa nad królami, módl się nad nami.
  Święty Józefie opiekunie, królu wszystkiego stworzenia, módl się nad nami.
  Święty Królu Kasprze, módl się nad nami.
  Święty Królu Melchiorze, módl się nad nami.
  Święty Królu Balcerze, módl się nad nami.

  Święci trzej Królowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Mędrcowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Królowie Arabów i Saby, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Patryarchowie prawowiernych, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, pierwsi do ofiar z narodów, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, książęta ludzkiego zgromadzenia, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których oczekiwaniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których pragnieniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których doskonałą radością Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w wierze najoświeceńsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w nadziei najgruntowniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w miłości najżarliwsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, złotem miłości najwierniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, kadzidła nabożeństwa najwonniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, miarą cierpliwości nieskazitelni, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w pokorze najgłębsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, statecznością najmężniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, zawdzięczeniem najwspanialsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, szczodrobliwością najhojniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, cnót wszelkich zwierciadło, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście natchnienie Boskie po obaczeniu gwiazdy z uczciwością przyjęli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście skutecznej łasce Bożej z wielką chęcią posłuszni byli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nasze państwa, pokrewnych i przyjaciół dla miłości Króla niebieskiego opuścili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście się trudów podróżnych nie obawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nowo-narodzonego Króla żydowskiego w Jeruzalem szukali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wiarę Chrystusową przed Herodem nieustraszenie wyznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście przez pierwszych kapłanów o miejscu gdzie miał narodzić Zbawiciel, z pisma św. naukę wzięli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzy od Heroda do Betlejem wolno przepuszczeni jesteście, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za powtórnym pokazaniem się gwiazdy wielkim weselem napełnieni zostali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za gwiazdą was poprzedzającą, aż na to miejsce: gdzie stanęła i Dzieciątko było, pospieszyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wchodząc do szopy, Dzieciątko z Maryją Matką Jego znaleźli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście upadłszy na kolana, Jezusowi Panu na panieńskim Łonie siedzącemu pokłon oddawali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście otworzywszy skarby wasze, złoto, kadzidło i mirę Dzieciątku Jezusowi, ofiarowali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście pełnymi tajemnic darami, wiarę waszą całemu światu objawili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątko Pana Jezusa przez złoto królem, kadzidło prawdziwym Bogiem, przez mirę człowiekiem śmiertelnym uznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątku Jezusowi na ucieczkę do Egiptu podróżne potrzeby obmyślili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nam przez waszą pokorną uniżoność przykład wszystkich cnót podali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nas złoto miłości kadzidło modlitwy, mirę cierpliwości Bogu ofiarować nauczyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście poklęknąwszy przed Dzieciątkiem. Najśw. Pannę Maryją i Jej oblubieńca Józefa świętego pozdrawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca Józefa świętego dzięki z weselem za ofiarowane dary odebrali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście was samych, wasze państwa i inne narody Chrystusowi i najświętszej Matce, także Jej oblubieńcowi zalecili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca z najszczęśliwszym wszelkiego dobra powinszowaniem odjechali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście we śnie od anioła przestrzeżeni będąc, abyście się do Heroda nie wracali, drogą inną do krajów waszych powrócili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście z wielką radością (oglądawszy Zbawiciela) powracali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, módlcie się za nami.

  My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam prawdziwą i skuteczną za grzechy, skruchę wyjednali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nas w obronę swoją przyjąć raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam Króla nad królami przejednawszy, Jemu nas zalecili i przed obliczem Jego stawiali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście cnotami waszymi dusze nasze przyozdobić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam złoto miłości, kadzidło nabożeństwa i mirę umartwienia uprosili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy Chrystusa Pana Króla naszego z wami zawsze szukać i znaleźć mogli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy przed heretykami i niewiernymi w Chrystusa Pana, prawdziwą wiarę nieustraszeni wyznawali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy się do Heroda, to jest: świata tego obłudy szkodliwych pożądliwości, gdzie się Chrystus nie znajduje, nigdy nie powracali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy prawdziwej pobożności drogą z wami swego czasu do ojczyzny niebieskiej powrócili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy nam konającym i z tym światem się rozstającym łaskawie przytomnymi byli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy niedostatek nasz waszymi drogimi darami ubogacili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście kościół święty wojujący od wszelakich przeciwności modlitwami waszymi obronili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich pod opiekę waszą udających się od szatańskiej zdrady, od wojny, głodu morowego powietrza i innych złych przypadków bronić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich opornych heretyków do przyjęcia prawdziwej wiary przywiedli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkim do was statecznie nabożnym zupełną łaskę wyjednać i otrzymać raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Troje jest darów kosztownych.
  R. Które ofiarowali mędrcowie Panu.
  K. Królowie z Tarsu i wyspy, podarunki przyniosą.
  R, Królowie Arabów i Saby dary przyprowadzą.

  Módlmy się:
  Boże! który trzech mędrców od wschodu świętych królów, Kaspra, Melchiora i Baltazara, aby nowo narodzonego w Betlejem Syna Twego nawiedzili, Jemu cześć i chwałę oddali, cudownie oświeciłeś,
  racz nam dać prosimy, abyśmy przez ich przykład i przyczynę wspomożeni, z ciemności tego świata uwolnieni i nieomylną wiarą oświeceni, Ciebie prawdziwą światłość poznali i nieustannie miłowali, pókibyśmy do Ciebie, który w światłości niedostępnej mieszkasz, bez wszelkiej przeszkody nie przystąpili.

  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie... Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6
  9°C Sobota
  rano
  13°C Sobota
  dzień
  15°C Sobota
  wieczór
  12°C Niedziela
  noc
  wiecej »