Regulamin Serwisów Instytutu Gość Media (do 31.12.2023)

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Serwisów Instytutu Gość Media mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacje – aplikacje mobilne administrowane przez Operatora (w tym aplikacja Gość Niedzielny), za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi,
 2. Archiwum zdjęć – baza zdjęć zamieszczona w Serwisie pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl
 3. Awaria – nagła niedostępność lub utrudnienie w dostępności Serwisów uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca ich prawidłowe funkcjonowanie. 
 4. Cennik – dokument zawierający informacje o parametrach technicznych oferowanych Usług, wraz z zestawieniem aktualnych opłat za korzystanie z Usług, udostępniany Użytkownikowi przez Operatora.
 5. E-wydanie – elektroniczne wydanie tygodnika „Gość Niedzielny”, dostępne w serwisach internetowych i aplikacjach umożliwiających zakup elektronicznych wersji wydawnictw prasowych, których aktualny wykaz dostępny jest w siedzibie Operatora, a także elektroniczne wydanie tygodnika „Gość Niedzielny”, dostępne w Serwisie pod adresem internetowym https://e.gosc.pli aplikacji mobilnej Gość Niedzielny
 6. Hosting – Usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi wydzielonej powierzchni serwerowej służącej do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, w celu prowadzenia przez niego strony internetowej w publicznej sieci www oraz prowadzenia przez niego bloga tj. publikowania przez niego wpisów (postów) dostępnych w publicznej sieci www. 
 7. Konsument– osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – utworzony w wyniku Rejestracji indywidualny profil Użytkownika w PortaluWiara.pl, służący do zarządzania Usługami i danymi Użytkownika.
 9. Licencja – umowa na podstawie której Operator udziela Użytkownikowi uprawnienia do korzystania ze Zdjęć lub Materiałów prasowych
 10. Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, polegający na podaniu identyfikatora (loginu) i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do Konta.
 11. Materiały prasowe – materiały prasowe w rozumieniu ustawy prawo prasowe, zamieszczone w Serwisach lub E-wydaniach.
 12. Okres abonamentowy - okres czasu, na który zawarta jest Umowa (miesiąc, kwartał, pół roku, rok), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na podstawie Umowy odpłatnej.
 13. Operator – Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90.
 14. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych na podstawie Umowy odpłatnej.
 15. Plan – wybrany przez Użytkownik a wariant parametrów Hostingu, spośród opisanych w Cenniku; Operator przewiduje Plany: Minimum, Standardowy lub Premium.
 16. Portal Wiara.pl – serwis internetowy w domenie wiara.pl, administrowany przez Operatora.
 17. Portal Gosc.pl – serwis internetowy w domenie gosc.pl, administrowany Operatora.
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin Portali Instytutu Gość Media.
 19. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Operatora.
 20. Serwisy – serwisy internetowe administrowane przez Operatora (w tym Portal Wiara.pl iPortalGosc.pl),za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi.
 21. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.
 22. Urządzenie końcowe–urządzenie elektroniczne, w szczególności komputer lub smartfon, przeznaczone do korzystania z Usług,
 23. Usługi – usługi elektroniczne świadczone na rzecz Użytkowników przez Operatora w ramach Serwisów lub Aplikacji.
 24. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów za pośrednictwem sieci Internet
 25. Zamówienie – złożone przez Użytkownika zamówienie na odpłatne Usługi Hostingu.
 26. Zdjęcie – fotografia w formie cyfrowej zamieszczona w Archiwum zdjęć objęta ofertą Operatora

 

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkowników.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.wiara.pl/info/regulamin.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 4. Postanowienia Umowy niezgodne z postanowieniami Regulaminu, mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Postanowienie ust. 5 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 3. Rodzaje i zakres usług

 1. Operator świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. prowadzenia Konta,
  2. Hostingu,
  3. dostępu do innych mechanizmów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Konta, w tym korzystania z forum, zapraszania na wydarzenia i kontaktowania się z innymi Użytkownikami Portalu Wiara.pl za pomocą prywatnych wiadomości,
  4. dostępu, na żądanie Użytkownika w wybranym przez niego czasie, do Materiałów prasowych,
  5. dostępu do innych treści i mechanizmów informatycznych, w tym wpisywania intencji modlitewnych, udziału w sondach, ankietach, konkursach i quizach,
  6. newslettera,
  7. formularzy elektronicznych służących do zawierania umów z Operatorem,
  8. elektronicznych formularzy kontaktowych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych Usług, a także do organizowania akcji promocyjnych, w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do nowych lub dodatkowych Usług świadczonych przez Operatora. Informacje o nowych Usługach i akcjach promocyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zamieszczane będą w Serwisach.
 3. W ramach Usługi prowadzenia Konta Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji informacje o zmianach funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta, w tym o nowościach i zmianach w zakresie Usług oraz o akcjach promocyjnych, w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do nowych lub dodatkowych Usług świadczonych przez Operatora.
 4. W Serwisach zamieszczane są reklamy towarów i usług Operatora oraz zewnętrznych reklamodawców.
 5. Zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl oraz prowadzenia konta w tym sklepie określone są w odrębnym regulaminie, dostępnym pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl/informacje/#regulamin.
 6. Zasady świadczenia przez Operatora usług polegających na odpłatnym dostępie do pojedynczych artykułów prasowych lubmateriałów prasowychpowiązanych z bieżącym wydaniem tygodnika „Gość Niedzielny”,opublikowanych na Portalu Gosc.pl określone są w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem internetowymhttps://www.igomedia.pl/Regulamin.
 7. Zasady świadczenia przez Operatora usług polegających na udzielaniu odpłatnego dostępu do treści prasowych zawartych w elektronicznych wydaniach tygodnika „Gość Niedzielny”, na rzecz osób korzystających z Serwisu pod adresem internetowym https://e.gosc.pl i aplikacji mobilnej Gość Niedzielny określone są w odrębnym regulaminie, dostępnym pod adresem internetowymhttps://e.gosc.pl/#terms-of-use.
 8. Zasady udzielania przez Operatora Licencji na korzystanie ze Zdjęći dostarczania Zdjęć za pośrednictwem serwisu pod adresem internetowym https://foto.gosc.plokreślone są w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl/regulamin.

§ 4. Wymagania techniczne i Konto

 1. Do korzystania z Usług wymagane jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
  3. wyłączone narzędzia blokujące wyświetlanie reklam (np. typu ad block) lub innych treści zamieszczanych w Serwisach.
 2. Do korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji, poza wymaganiami wskazanymi w ust. 1, niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego z aktualną wersją systemu Android lub iOS. Operator zamieści na Portalu Gosc.pl informację o starszych wersjach systemu Android lub iOS umożliwiających korzystanie z Aplikacji.
 3. Możliwość skorzystania z poszczególnych Usług może być uzależniona od spełnienia innych wymagań technicznych, w tym posiadania Konta, posiadania aktywnego konta e-mail, wprowadzenia określonych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego Użytkownika (w tym włączonej obsługi plików cookies), zainstalowania przez niego dodatkowego oprogramowania (w tym programu Adobe Flash Player), o czym Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 4. Posiadanie Konta wymagane jest w szczególności w celu skorzystania z następujących Usług:
  1. Hostingu,
  2. dostępu do odpłatnych treści prasowych w Portalu Gosc.pl (z wyjątkiem dostępu do pojedynczego artykułu czy pojedynczego wydania),
  3. dostępu do innych mechanizmów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Konta.
 5. Utworzenie Konta wymaga Rejestracji.
 6. Rejestracja, z zastrzeżeniem ust. 8, odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego pod adresem internetowymhttps://moja.wiara.pl/rejestracja i wymaga:
  1. podania aktywnego adresu e-mail Użytkownika,
  2. utworzenia loginu i hasła,
  3. złożenia przez Użytkownika oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu,
  4. potwierdzenia przez Użytkownika ukończenia 16 lat lub przesłania zgody rodzica na założenie Konta na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl.
 7. Podczas Rejestracji, a po jej dokonaniu - za pośrednictwem Konta, Użytkownik może udzielić dodatkowych zgód na inne działania Operatora, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych. Udzielenie takich zgód jest dobrowolne.
 8. Rejestracja może także nastąpić za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisach Facebook lub Google i wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu oraz bądź potwierdzenia przez Użytkownika ukończenia 16 lat, bądź przesłania zgody rodzica na założenie Konta na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl.
 9. Zabronione jest używanie jako loginu lub zawieranie w loginie: imienia Boga, imion/nazw demonów, imion/nazw świętych/bóstw w żadnej religii, imienia i nazwiska innych niż Użytkownik osób, a także słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
 10. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 11. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://moja.wiara.pl poprzez podanie loginu oraz hasła utworzonego podczas Rejestracji.
 12. Logowanie do Konta może także nastąpić za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisach Facebook lub Google.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony wszelkich haseł i kodów dostępowych, nieudostępnienia ich osobom trzecim, używania haseł składających się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr, znaków przestankowych.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. Umowy mogą zostać zawarte:
  1. w formie pisemnej,
  2. w formie elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego popisu elektronicznego),
  3. za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w Serwisachprzez Operatora,
  4. w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty e-mail,
  5. za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
 2. Umowy mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony.
 3. Cenniki publikowane lub udostępniane przez Operatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W wyniku Rejestracji Użytkownik i Operator zawierają umowę na czas nieokreślony o świadczenie Usług dostępu do mechanizmów społecznościowych dostępnych za pośrednictwem Konta oraz Hostingu w zakresie określonym w Planie Minimum opisanym w Koncie lub w aktualnym Cenniku.
 5. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może złożyć zapytanie ofertowe w sprawie zawarcia odpłatnej Umowy Hostingu w zakresie szerszym niż wynikający z Planu Minimum, określonym w Planie Standardowym lub Premium.
 6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 5 Operator udostępni Użytkownikowi informacje o:
  1. głównych cechach Usługi;
  2. sposobie porozumiewania się z Konsumentem, który w braku odmiennych informacji odbywać się będzie za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji na Koncie;
  3. wszystkich opłatach na rzecz Operatora, w tym płatności należnych w jednym Okresie abonamentowym;
  4. czasie trwania Umowy oraz przesłankach i zasadach jej wypowiadania;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy, który w braku odmiennych informacji jest równy okresowi, na który zawarta jest Umowa odpłatna;
  6. informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku żądania świadczenia usługi przed upływem okresu odstąpienia.
 7. Umowa Hostingu w zakresie określonym w Planie Standardowym lub Premium jest zawierana na podstawie Zamówienia, składanego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 5.
 8. Składając Zamówienie na odpłatną Umowę Hostingu Użytkownik:
  1. podaje dane indentyfikacyjne i adresowe wymagane przez Operatora,
  2. dokonuje wyboru Planu oraz w razie takiej możliwości - Okresu abonamentowego,
  3. akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  4. składa oświadczenie o żądaniu świadczenia usługi przed upływem okresu odstąpienia, powodujące utratę prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,
  5. składa ewentualne żądanie wystawienia faktury VAT.
 9. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Operator przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia, do którego załącza na trwałym nośniku (w postaci informacji na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub w postaci zamieszczenia stosownej informacji na Koncie):
  1. treść aneksu umowy,
  2. Regulamin.
 10. Z tytułu Usług odpłatnych wystawiany jest paragon, a na żądanie Użytkownika zgłoszone podczas składania Zamówienia – faktura VAT. Paragon możliwy jest do odbioru w siedzibie Operatora, a ewentualna faktura VAT wysyłana jest pocztą e-mail.
 11. Umowa Hostingu w zakresie określonym w Planie Standardowym lub Premium, w braku odmiennych postanowień, zawierana jest na czas określony równy Okresowi abonamentowemu wskazanemu w treści Zamówienia.
 12. Operator może zawiadomić Użytkownika o zbliżającym się upływie okresu, na jaki została zawarta Umowa Hostingu w zakresie określonym w Planie Standardowym lub Premium, na co najmniej 14 dni przed jego upływem poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub poprzez jej zamieszczenie na Koncie.

§ 6. Płatności

 1. Usługi świadczone są:
  1. odpłatnie – w przypadku zawarcia umowy odpłatnej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia,
  2. nieodpłatnie – w pozostałych przypadkach.
 2. Umowa Hostingu w zakresie określonym w Planie Minimum ma charakter nieodpłatny.
 3. W przypadku zawarcia Umowy Hostingu w zakresie określonym w Planie Standardowym lub Premium pobierana jest Opłata abonamentowa w wysokości określonej w Cenniku i w potwierdzeniu zamówienia, zależna od wybranego Planu.
 4. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.
 5. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.
 6. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonać zwiększenia parametrów Planu Minimum, dokonując płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, o którym mowa w ust. 5.
 7. Opłata abonamentowa za Usługę i opłata, o której mowa w ust. 6są wynagrodzeniem wyłącznie za udostępnienie Usługi. Nie obejmują natomiast innych kosztów niezbędnych do korzystania z Usługi, takich jak opłaty telekomunikacyjne, koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, certyfikatu, zaprojektowania strony internetowej lub konfiguracji systemu komputerowego.

§7. Hosting

 1. W ramach Hostingu Operator udostępnia Użytkownikowi wydzielony zasób systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Operatora w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi w celu prowadzenia przez Użytkownika strony internetowej lub bloga w publicznej sieci www.
 2. Operator udostępnia oprogramowanie, zawierające narzędzia informatyczne niezbędne do tworzenia i modyfikowania przez Użytkownika strony internetowej lub bloga. Użytkownik może używać jedynie narzędzi informatycznych udostępnionych przez Operatora. Narzędzia są zróżnicowane i zależne od wybranego przez Użytkownika Planu. Lista udostępnionych narzędzi w zależności od wybranego przez Użytkownika Planu znajduje się w opisie w Koncie lub Cenniku.
 3. Opublikowanie postów na blogu oznacza ich upublicznienie w sieci Internet, a zatem możliwe jest zapoznanie się z nimi osób trzecich. Upublicznienie postów na blogu, według wyboru Użytkownika, może być pełne (blog publiczny) lub niepełne (blog ukryty). Blog publiczny występuje na liście blogów, nowe notki pokazują się w ostatnio dodanych, a ponadto jest indeksowany przez wyszukiwarki internetowe. Blog ukryty nie pokazuje się na listach, w Serwisach nie ma informacji o nowych notkach, jest również niewidoczny dla wyszukiwarek internetowych. Treści zamieszczone na blogu oznaczonym jako ukryty nie są jednak zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, o ile wpiszą one prawidłowy adres internetowy bloga.
 4. Jeśli Użytkownik przekroczy parametry serwera wirtualnego w ramach aktualnie zamówionego Planu, a nie skorzysta z możliwości odpłatnej zmiany zakresu Usługi, Usługa Hostingu świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionego Planu.
 5. Redagowanie strony internetowej lub bloga leży po stronie Użytkownika.

§8. Inne mechanizmy społecznościowe

 1. W ramach Konta Użytkownik może stworzyć wizytówkę i spersonalizować ją za pośrednictwem pliku graficznego (awatara). Wgrywając plik graficzny Użytkownik zezwala na wykorzystywanie obrazu na nim zamieszczonego (w tym własnego wizerunku) w celu jego prezentacji w wizytówce, w spisach Użytkowników (wyszukiwanie znajomych) oraz przy wszystkich dokonanych w Serwisach wpisach (w tym na forum).
 2. Użytkownik z poziomu Konta posiada także dostęp do usług społecznościowych, polegających na możliwości przesyłania prywatnych wiadomości do innego Użytkownika oraz zamieszczaniu wpisów na forum. Zamieszczając wpis na forum Użytkownik akceptuje treść Regulaminu Forum Wiara.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Prywatne wiadomości widoczne są jedynie dla Użytkowników, prowadzących za ich pośrednictwem konwersację.
 4. Zamieszczając wpis na forum Użytkownik akceptuje treść Regulaminu Forum Wiara.pl, dostępnego pod adresem www: https://www.igomedia.pl/Regulamin-forum zawierającego szczegółowe zasady korzystania z forum i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Zamieszczając wpis na forum, w stosunku do którego przesłano odpowiedź,Użytkownik zgadza się, że nie będzie mógł w przyszłości żądać jego usunięcia. Treść wpisu pozostanie na forum nawet w przypadku całkowitego usunięcia konta, gdyż takiego rozwiązania wymaga zachowanie ciągłości dyskusji, przy czym w takim przypadku w miejsce nazwy autora wpisu zostanie zamieszczona informacja „Anonim – konto usunięte”.
 6. Użytkownik w ramach Konta może, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Operatora, przesłać zaproszenie na wydarzenie, w celu opublikowania go na Portalu Wiara.pl. Operator może odmówić opublikowania zaproszenia lub dokonać jego usunięcia jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu.
 7. Użytkownik może za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Operatora przesłać intencję modlitewną, w celu opublikowania jej na Portalu Wiara.pl. Operator może odmówić opublikowania intencji, która:
  1. jest w sposób oczywisty zdublowana tj. została wysłana kilkakrotnie w ciągu kilku minut,
  2. nie jest prośbą o modlitwę,
  3. zawiera dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby, której dotyczy,
  4. narusza inne postanowienia Regulaminu.

§9. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera.
 2. W celu zamówienia subskrypcji newslettera Użytkownik podaje adres e-mail oraz akceptuje Regulamin.
 3. Newsletter może zawierać różne treści, w tym informacje handlowe dotyczące działań oraz produktów i usług Operatora oraz podmiotów współpracujących z Operatorem.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera, poprzez kliknięcie w link zamieszczany w stopce wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

 

§10. Prawa autorskiej zakaz udostępniania Usług

 1. Materiały prasowe, Zdjęcia oraz inne zamieszczone w Serwisach treści, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów prasowych, Zdjęć i innych treści, o których mowa w ust. 1bez Licencji lub w zakresie wykraczającym poza Licencję, dopuszczalne jest jedynie w ramach wyjątków przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, w szczególności instalować skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemów banerowych, systemów aliasów, systemów darmowych komponentów, liczników.

§11. OdpowiedzialnośćUżytkownika za dostarczane materiały

 1. Treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych Usług społecznościowych lub innych mechanizmów informatycznych, są prywatnymi opiniami i poglądami Użytkownika, który je zamieścił i nie mogą być w żaden sposób identyfikowane ze stanowiskiem Operatora.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych usług społecznościowych lub innych mechanizmów informatycznych i zobowiązuje się, że będą zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Operator nie ingeruje w treści zamieszczone na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych usług społecznościowych lub innych mechanizmów informatycznych, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa.
 4. Użytkownik nie może zamieszczaćtreści w języku innym niż język polski.

§12. Zakaz dostarczania treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem

 1. Użytkownik nie może zamieszczać, przechowywać, rozpowszechniać lub propagować treścizawierających treści niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejszy Regulamin.
 2. W szczególności zabronione jestzamieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub propagowanie treści:
  1. sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym wprowadzające w błąd lub stanowiące podszywanie się pod inne osoby,
  2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierających treści wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, bądź podstawowymi zasadami kultury osobistej;
  3. promujące niemoralne postawy i zachowania;
  4. szerzące nienawiść, podżegające do przemocy albo innych zachowań sprzecznych z prawem lub stanowiących formę agresji werbalnej;
  5. faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich (w tym antysemickich);
  6. przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym erotycznych lub pornograficznych;
  7. godzących w dobre imię Kościoła Rzymskokatolickiego lub sprzecznych z jego nauczaniem albo etyką chrześcijańską lub naruszających inne wartości propagowane przez Operatora
  8. służących reklamie lub innym celom komercyjnym, chyba że co innego wynika z Umowy odpłatnej zawartej przez Użytkownika z Operatorem.

 

§13. Zgłaszanie treści niezgodnych z prawem

 1. Operator w celu umożliwienia Użytkownikom zgłaszania zamieszczenia przez innych Użytkowników w Serwisach treści niezgodnych z prawem lub naruszających postanowienia Regulaminu udostępnia formularz elektroniczny dostępny w stopce pod ikoną „Zgłoś błąd".
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1wymaga podania aktywnego adresu e-mail oraz opisu okoliczności będących przedmiotem zgłoszenia.

§14. Wstrzymanie i blokada świadczenia Usług oraz usunięcie danych z serwera

 1. Operator ma prawo do wstrzymania świadczenia Usług i okresowych przerw technicznych w działaniu Konta lub w ciągłości pracy serwerów Operatora, w szczególności w celu dokonywania napraw, bądź wprowadzania zmian w należących do Operatora systemach teleinformatycznych i aktualizowania ich zawartości.
 2. Operator może dokonać blokady całości lub części Usług w przypadku gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Użytkownik zalega z Opłatą abonamentową za okres przekraczający 30 dni,
  3. Użytkownik, korzystający z Hostingu w ramach Planu Minimum, nie dokonał logowania do Konta przez okres dłuższy niż 6-miesięcy.
 3. Dokonując blokady Usług, Operator informuje o tym Użytkownika. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto zawiadomienie następuje poprzez przesłanie, na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub poprzez zamieszczenie na Koncie, informacji zawierającej wskazanie przyczyny dokonania blokady oraz ewentualne wezwanie do usunięcia naruszenia, w tym do uregulowania należności lub zmiany wpisu na blogu lub czacie, w terminie 14 dni.
 4. Operator ma prawo do usunięcia danych z serwera, w tym usunięcia ze skutkiem natychmiastowym bądź poszczególnych treści (w tym wpisów na blogu lub czacie) zamieszczonych przez Użytkownika bądź utworzonych przez niego stron internetowych lub blogów, w przypadku gdy:
  1. zamieszczona treść narusza postanowienia 12 Regulaminu,
  2. Użytkownik nie dokonał wpisu na utworzonej przez siebie stronie internetowej lub blogu przez okres 6 miesięcy,
  3. pomimo upływu terminu określonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady całości lub części Usługi, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik nie usuwa naruszeń.
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć stronę internetową lub bloga. Usunięcie strony internetowej lub bloga powoduje nieodwracalną utratę ich treści. W celu uniknięcia utraty treści strony internetowej lub bloga, przed ich usunięciem Użytkownik ma możliwość zapisania ich treści.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje nieodwracalną utratę strony internetowej lub bloga powiązanego z tym Kontem. W celu uniknięcia utraty treści strony internetowej lub bloga powiązanego z usuwanym Kontem, przed jego usunięciem Użytkownik ma możliwość zapisania ich treści na własnym urządzeniu końcowym.

§15. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, gdy nastąpiła ona bez winy Operatora, w szczególności na skutek:
  1. działania siły wyższej,
  2. zawinionego działania Użytkownika lub osób, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
  3. działania lub nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika lub oprogramowania innego niż będącego przedmiotem Umowy,
  4. wadliwego działania publicznej sieci teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii powstałych bez winy Operatora.
 2. Operator podejmie działania w celu usunięcia Awarii w terminie 48 godzin od daty jej zgłoszenia. W przypadku gdy z przyczyn technicznych usunięcie Awarii nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator powiadomi o tym Użytkowników. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto informacja może zostać także przekazana poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub poprzez zamieszczenie informacji na Koncie.
 3. W przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym odpłatnej Umowy na czas określony przed upływem Okresu abonamentowego, z przyczyn zawinionych przez Operatora, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej Opłaty abonamentowej za niewykorzystany Okres abonamentowy.
 4. Użytkownik odstępujący do Umowy odpłatnej na czas określony po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Postanowienia ust. 3-6 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§16. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług, w tym w razie wystąpienia Awarii.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kontakt@igomedia.pl, lub za pośrednictwem formularza elektronicznego, o którym mowa w §13 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne (login lub imię i nazwisko) oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację,
  2. opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wystarczających danych Operator może zwrócić się o ich uzupełnienie.
 5. Operator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując zgłaszającego reklamację o swojej decyzji za pośrednictwem poczty e-mail. Do czasu rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się czasu, w którym następuje jej uzupełnienie.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 8. Operator nie świadczy usług posprzedażnych.
 9. Operator nie jest zobowiązany do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa
  w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 10. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

§17. Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 2. Operator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 3. Operator posługuje się danymi osobowymi Użytkowników:
  1. w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia Usług,
  2. w celu realizacji ciążących na Operatorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
  3. w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Operatora, w szczególności kontaktowania się w związku ze świadczonymi Usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług,polegającymi na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Operatora oraz w innych celach marketingowych,
  4. na podstawie zgody –o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach.
 4. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez Operatora danych osobowych Użytkowników, w tym o przysługujących Użytkownikom prawach, określone są w Polityce Prywatności, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dostępnej pod adresem https://www.wiara.pl/info/polityka_prywatnosci

§18. Zmiana Umowy

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub Cennika w każdym czasie z powodu ważnych przyczyn, za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. prawomocne orzeczenia sądu lub decyzje administracyjne,
  3. zmiany warunków świadczenia Usług, wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
  4. zmiany zakresu Usług.
 1. Zmiany Regulaminu lub Cennika będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://www.wiara.pl/info/regulamin oraz będą wchodziły w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania.
 2. Zmiany Regulaminu lub Cennika będą miały zastosowanie do Umów zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 3. Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub Cennik atakże poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub poprzez jej zamieszczenie na Koncie oraz będą związani zmianami Regulaminu, chyba że przed ich wejściem w życie prześlą oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. W takim przypadku nie będą związaniu zmianą, a Umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 4. Zmiany Regulaminu skutkujące dodaniem nowych funkcjonalności, które będą następowały wyłącznie na korzyść Konsumenta będą wiązały Użytkowników w dniu ich wejścia w życie.

§19. Zakończenie Umowy

 1. Umowa wygasa jeżeli Użytkownik:
  1. nie dokonał aktywacji Konta w terminie 7 dni,
  2. dokonał usunięcia Konta.
 2. Umowa zawarta na czas określony wygasa po upływie Okresu Abonamentowego, z tym zastrzeżeniem że zawarta na czas określony umowa Hostingu w Planie Standardowym lub Premium ulega po upływie Okresu Abonamentowego przekształceniu w umowę w Planie Minimum.
 3. Operator lub Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Operator może jednak wypowiedzieć umowę w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającymjedynie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. prawomocne orzeczenia sądu lub decyzje administracyjne,
  3. zmiany warunków świadczenia Usług, wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
  4. zmiany zakresu Usług.
 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, w tym zawartą na czas oznaczony, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku wstrzymania świadczenia Usług z przyczyn zawinionych przez Operatora przez okres dłuższy niż 14 dni,
  2. w przypadku Awarii trwającej przez okres dłuższy niż 14 dni.
 2. Operator może wypowiedzieć Umowę, w tym zawartą na czas oznaczony, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. jeżeli pomimo upływu terminu określonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady Usługi, o której mowa w §14, Użytkownik nie usuwa naruszeń, w tym nie uiszcza należności,
  2. jeżeli z przyczyn technicznych lub technologicznych dalsze świadczenieUsług będzie nadmiernie utrudnione.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl
 4. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  3. gdy przedmiotem Usługi jest dostarczenie Użytkownikowi dzienników, periodyków lub czasopism, z wyłączeniem prenumeraty.
 6. Postanowienia ust. 7 i 8 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. W celu uniknięcia utraty danych z serwera Operatora, w tym strony internetowej lub bloga powiązanego z Kontem, Użytkownik uprawniony jest do ich zapisania na swoim urządzeniu końcowym przed zakończeniem Umowy.
 8. Po zakończeniu Umowy, z innych przyczyn niż usunięcie Konta, dane będą przechowywane na serwerze Operatora przez 30 dni, a następnie zostaną trwale usunięte z przestrzeni serwera Operatora, z zastrzeżeniem ust. 12.
 9. Operator jest uprawniony do utrwalenia faktu zamieszczenia materiałów zawierających treści niezgodne z prawem lub z Regulaminem i przechowywania takiego utrwalenia nie dłużej niż przez 3 lata.

§20. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania pod adresem internetowym https://www.wiara.pl/info/regulamin, przy czym będzie miał zastosowanie do Umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o opublikowaniu Regulaminu także poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub poprzez jej zamieszczenie na Koncie oraz będą związani Regulaminem, chyba że przed jego wejściem w życie prześlą oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. W takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: kontakt@igomedia.pl

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy.........................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .....................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ....................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data .............................................

 

Poprzednia, archiwalna wersja Regulaminu

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
19°C Środa
dzień
21°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
16°C Czwartek
rano
wiecej »