Redemptoryści zatroskani o młodzież

W dniach 4-6.02.2003 obradowała w Tuchowie, na II Sesji, XII Kapituła Warszaw- skiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Tematem wiodącym tej Sesji było „Duszpasterstwo młodzieży i powołań w Warszawskiej Prowincji Redemptorystów".

W sesji uczestniczyło 45 członków Kapituły, w tym dwaj reprezentanci Wiceprowincji Redemptorystów z Brazylii i Argentyny oraz Ojcowie z Rosji, Białorusi, Włoch i USA. Zarząd Generalny Zgromadzenia reprezentowany był przez o. Konsultora Serafino Fiore, który stoi na czele Generalnego Sekretariatu Młodzieżowo-Powołaniowego Duszpasterstwa Redemptorystów. Zagadnienie duszpasterstwa młodzieży i powołań podjęte zostało przez Kapitułę Pro-wincjalną ze względu na trudności, jakie przeżywa dzisiaj polska młodzież oraz w duchu konkretnego podjęcia wskazań ostatnich Kapituł Generalnych Zgromadzenia Redemptory-stów, jak i wytycznych Zarządu Generalnego. Dokumenty te zaliczają ludzi młodych do swo-iście opuszczonych, do których w szczególny sposób posłane jest Zgromadzenie Redemptory-stów. Wybór tematu ściśle koresponduje z Planem Pastoralnym Prowincji Warszawskiej, a także stanowi odpowiedź na palące potrzeby Kościoła w Polsce, który stawia ludzi młodych – zgodnie z nauczaniem Papieża i wolą II Polskiego Synodu Plenarnego – w centrum swoich planów duszpasterskich. Zebranie Kapituły poprzedziły dwa referaty ks. Biskupa Henryka Tomasika z Siedlec, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, ukazujące zagroże-nia, jakie czyhają na współczesną młodzież oraz zaangażowanie Kościoła w Polsce i na świe-cie w pracę pastoralną z młodzieżą i dla młodzieży. Ks. Biskup podkreślił, że wszystkie ini-cjatywy i propozycje duszpasterskie kierowane do ludzi młodych winny prowadzić ich do doświadczenia Chrystusa żyjącego w Kościele. Aby móc to dobrze czynić, należy nade wszystko mieć czas i serce dla młodzieży. W czasie obrad Konsultor Generalny o. Serafino Fiore ukazał podstawy pastoralne duszpasterstwa młodzieży w Zgromadzeniu Redemptorystów. W swoim wystąpieniu podkre-ślił, że należy zrozumieć świat ludzi młodych, być dla nich dyspozycyjnym oraz proponować konkretne zaangażowanie w parafii, na misjach i w wolontariacie. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania ukazujące niektóre ważniejsze problemy nurtujące duszpasterstwo młodzieży i powołań w Prowincji Warszawskiej. Przybliżono też formy zaangażowania młodych w duszpasterstwie parafialnym, działalności misyjno-rekolekcyjnej, kościelnych ruchach młodzieżowych oraz w dziele budzenia i rozpoznawania powołań. Treści te były inspiracją do zastanowienia się nad sposobami odnowy tej dziedziny apostolskiego zaangażowania Redemptorystów. W nawiązaniu do materiałów roboczych, jak i w oparciu o uwagi wypowiedziane pod-czas obrad, Kapituła postanowiła, iż należy zsynchronizować działania duszpasterstwa mło-dzieży z duszpasterstwem powołań oraz opracować programy duszpasterskie w poszczegól-nych parafiach, uwzględniając specyfikę danej wspólnoty parafialnej i charyzmat redempto-rystowski. Członkowie Kapituły zaapelowali też o aktywniejsze uczestnictwo zarówno mło-dzieży jak i redemptorystów w młodzieżowych środowiskach i wspólnotach głębszego do-świadczenia wiary (Ruch Światło Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzieżowe Koła przyjaciół Radia Maryja, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Liturgiczna Służba Ołtarza, Duszpasterstwo Akademickie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Wspólnoty świeckich żyjących charyzmatem Redemptorystów, itp.). Wszystkich członków Prowincji zachęcono do jeszcze większej troski o rozwój powołań do Zgromadzenia. Osobnym rozdziałem obrad były aktualne sprawy z życia Prowincji, zwłaszcza te, któ-re O. Prowincjał Zdzisław Klafka, w imieniu własnym i Zarządu, przedstawił jako domagają-ce się ściślejszej konsultacji z gremium Kapituły. W ramach tych spraw znalazła swoje miej-sce jednoznaczna ocena raniących wspólne dobro ostatnich wydarzeń, związanych z atakami na Radio Maryja. Kapituła przyjęła z uznaniem spontaniczną i lojalną solidarność ogromnej większości współbraci z Zarządem Prowincji. Członkowie Kapituły utożsamiają się w pełni ze stanowiskiem zajętym przez Przełożonego Prowincji w tej kwestii. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) zostało założone przez św. Alfonsa Marię de Liguori we Włoszech w 1732 roku. Bóg posłużył się św. Alfonsem, aby Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie dotarła do ludzi najbardziej ubogich i opuszczonych. Około 5600 członków Zgromadzenia podejmuje dziś posługę misyjną w 77 krajach świata. Z Polski pochodzi 500 redemptorystów, spośród których około 150 pracuje w Rosji, Kazachsta-nie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Austrii, Danii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, USA, Kanadzie, Argentynie oraz Brazylii. Głównymi zaangażowaniami Prowincji Warszawskiej są: misje i rekolekcje parafialne, duszpasterstwo parafialne, misje zagraniczne, Radio Maryja, wydawnictwo Homo Dei oraz Duszpasterstwo Ludzi Morza. W Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, które w tym roku obchodzi setną rocznicę istnienia, studiuje 77 kleryków. Pochodzą oni z Polski, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Rosji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
19°C Środa
rano
23°C Środa
dzień
24°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
wiecej »