Kolonia 2005: Msza św. z Papieżem

Około miliona młodych zgromadziło się na Marienfeld, aby uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem Benedykta XVI.

Gdy Ojciec św. przybył na Marienfeld, powitały go entuzjastyczne okrzyki młodzieży. Stojąc w papamobile długo przejeżdżał wśród tłumów. Krótko po godz. 10.00 długą procesją rozpoczęła się Msza św. Dopiero o 10.25 Papież rozpoczął celebrację znakiem Krzyża św. Wykorzystane podczas niej teksty i pieśni podajemy za stroną www.sdm.org.pl: Eucharystia z Ojcem Świętym Marienfeld: 21 sierpnia Myśl biblijna: Napełnieni BOGIEM, posłani do ludzi "Inną drogą udali się do swojej ojczyzny." (Mt 2, 12b) Wprowadzenie W swoim orędziu na XX ŚDM Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: "Dziecię, złożone przez Maryję w żłobie, jest Bogiem-Człowiekiem, którego zobaczymy przybitego do krzyża. Ten sam Zbawiciel jest obecny w sakramencie Eucharystii. (...) Msza święta staje się więc prawdziwym spotkaniem miłości z Tym, który samego siebie wydał za nas. Nie ociągajcie się, drodzy młodzi, odpowiedzieć Mu, kiedy zaprasza was (por. Ap 19,9)." Celebrujemy teraz fakt, że przez Jezusa Chrystusa krzyż stał się znakiem Odkupienia. Tak jak Trzej Królowie podążali za gwiazdą, tak my podążamy za znakiem światła, którym jest krzyż. Ten znak widzimy dzisiaj na ornatach, które zostały przygotowane specjalnie na XX ŚDM: na stronie przedniej ornatu widzi się belkę pionową krzyża, na tylnej stronie belkę poprzeczną. Te dwie belki są symbolem drogi - pielgrzymki i zostały uczynione z żywego żółtego koloru. Kiedy kapłan złoży ręce, uformuje się świecący krzyż. W ten sposób kapłan poddaje się " misterium krzyża", jak jest napisane w liturgii święceń kapłańskich. Razem ze wszystkimi ochrzczonymi, kapłan niesie ten krzyż, aż stanie się on dla wszystkich ludzi tym znakiem światła, który Kościół celebruje i za którym to my chrześcijanie podązamy. Podczas tej celebracji "Missa mundi" zostaje umieszczona w nowym kontekście muzycznym. Poszczególne części tej mszy będą interpretowane na różne sposoby, reprezentując w ten sposób różne kontynenty. Autorem muzyki do części stałych Mszy św. (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei) jest 47-letni Thomas Gabriel, kompozytor i kapelmistrz regionalny diecezji mogunckiej. Pieśń: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, nr 57 Ojciec Święty: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. Ojciec Święty: Pokój wam. Wszyscy: I z duchem twoim. Kard. Joachim Meisner witając Benedykta XVi powiedział, że we Mszy św. uczestniczy 800 biskupów i ponad milion młodych. Papież powiedział, że chciałby objechać papamobilem całe błonia, aby każdemu podać rękę. Ojciec Święty: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam grzech doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszyscy: Amen. Pieśń: Gloria, nr 33 (wykorzystujące rytmy i motywy południowoamerykańskie) Kolekta O Boże, który w tym dniu, za prowadzeniem gwiazdy, objawiłeś ludziom Twojego jedynego Syna, którego już rozpoznaliśmy przez wiarę, prowadź łaskawie także nas, abyśmy doszli do kontemplowania Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Wszyscy: Amen. Pierwsze czytanie (Iz 43,1-7) Lud izraelski po powrocie do ojczyzny, otrzymuje od Boga obietnicę bycia nazywanym własnym imieniem i możliwość zawierzenia JEMU, jako przyjacielowi podróży. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: 'Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: "Oddaj!" i Południowi: "Nie zatrzymuj!" Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem.' Psalm 138 Antyfona: Cantemus in viis Domini, nr 19 Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich: będę śpiewał Ci wobec aniołów. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę. Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy. Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa ust Twoich; i będą opiewać drogi Pańskie: 'Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka'. Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. Pan za mnie [wszystkiego] dokona. Panie, na wieki trwa Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich! Drugie czytanie (1J 4,9-16a) Miłość Boga jest naszą siłą na drodze życia. Z doświadczenia i znajomości tej miłości wynika nasza prawdziwa misja: miłości wzajemnej. To jest możliwe jeśli otworzymy się na Ducha Bożego, który nam został obiecany. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Pieśń: Halleluja, nr 39 Śpiew przed Ewangelią Diakon: Pan z Wami. Wszyscy: I z duchem twoim. Diakon: Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Wszyscy: Chwała tobie, Panie. Ewangelia (Mt 2,1-12) Trzej Królowie przynieśli MU swoje dary. Odmienieni poprzez spotkanie z NIM wrócili do swoich ojczyzn. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 'Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon'. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: 'W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela'. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 'Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon'. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Pieśń: Halleluja, nr 39 Homilia Ojca Świętego Zasadnicza i pełna trudnych wymagań homilia Papieża została przez młodych słuchaczy przyjęta entuzjastycznymi oklaskami i okrzykami "Benedetto!" Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych W chrzcie świętym Bóg nam przyrzekł, że to On w Jezusie Chrystusie będzie źródłem naszego życia. W celebracji Eucharystii Bóg potwierdza Swoje Tak, które dał nam w chrzcie. Teraz my odnawiamy nasze Tak dane Jemu w przyrzeczeniach chrzcielnych, które dzisiaj łączymy z modlitwą Credo. Pieśń: Credo mit Erneuerung des Taufversprechens, nr 20 (nawiązujące do muzyki Dalekiego Wschodu) Wezwania: Kyrie, nr 52 Procesja z darami W czasie tej celebracji eucharystycznej zaniesiemy do ołtarza oprócz chleba i wina, także złoto, kadzidło i mirrę, jako wspomnienie Trzech Mędrców. W swoim orędziu na XX ŚDM 2005 Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: " Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie." W przygotowaniu darów uczestniczą także tak zwani "Sternsinger"(śpiewacy gwiazdy). Od XVI wieku istnieje w Niemczech, Belgii i Holandii zwyczaj w okresie Epifanii, że niektórzy chrześcijanie przebierają się za Trzech Króli i wędrują od domu do domu, ogłaszając narodzenie Chrystusa. Dziś w Niemczech około 500 000 dzieci i młodzieży ogłaszają tę nowinę, zbierając ofiary dla dzieci z krajów biednych i pisząc na drzwiach domów błogosławieństwo: "Chrystus niech błogosławi ten dom". Od ponad 40 lat "dzieło asystencji dzieci" z Aquisgranu i Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Niemczech wspierają tę akcję "śpiewaków gwiazdy". W roku ubiegłym zebrano ponad 34 milionów euro. W czasie Mszy św. na Marienfeld zbierano pieniądze na ofiary tsunami w Azji. Pieśń: Herr wir bringen in Brot und Wein, nr 41 Modlitwa nad darami Przyjmij Panie tę ofiarę, którą składamy jako wyraz naszego dziękczynienia za Twoje dobrodziejstwa, i spraw abyśmy na dar Twojej łaskawości odpowiedzieli wspaniałomyślnym zaangażowaniem naszego życia na służbę Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszyscy: Amen. Ojciec Święty: Pan z wami. Wszyscy: I z duchem twoim. Ojciec Święty: W górę serca. Wszyscy: Wznosimy je do Pana. Ojciec Święty: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Wszyscy: Godne to i sprawiedliwe. Ojciec Święty: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając: Pieśń: Sanctus, nr 67 (z elementami muzyki afrykańskiej) I Modlitwa Eucharystyczna Ojciec Święty: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ojciec Święty: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wszyscy: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Ojciec Święty: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen. Ojciec Święty: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Wszyscy: I z duchem twoim. Diakon: Przekażcie sobie znak pokoju. Pieśń: Agnus Dei, nr 10 (z motywami muzyki australlijskich Aborygenów) Ojciec Święty: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Wszyscy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pieśń: Let us break bread together, nr 56; Nun danket alle Gott, nr 60 Modlitwa po komunii Ojciec Święty: Panie nasz Boże, który dałeś nam jako pokarm duchowy ofiarę złożoną Tobie w duchu dziękczynienia, przemień nas mocą i radością Twojego Ducha, abyśmy potrafili Tobie służyć z odnowionym duchem i mogli nadal doświadczać Twoich dobrodziejstw. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszyscy: Amen. Przed modlitwą Anioł Pański głos zabrał abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, który powiedział do Papieża "Oto twoi młodzi, oto młody Kościół". Mówił też "Szczęśliwa Kolonio, szczęśliwy Kościele, oto jest dzień, który uczynił Pan. Radujmy się nim". Podziękował Benedyktowi XVI za obecnośc i słowa, które skierował do młodych. Podziękował też Janowi Pawłowi II, który dał Kościołowi Światowe Dni Młodzieży i którego obecność można było odczuć w Kolonii. W obrzędzie rozesłania poszczególne elementy logo XX ŚDM zostały wręczone przez kard. Meisnera młodym z różnych części świata. Niech wam towarzyszy Jezus Chrystus, światło świata, które możecie naśladować. Bądzcie wy sami świetlanymi przykładami Jego miłości, przede wszystkim tam, gdzie ludzie cierpią i doświadczają momentów ciemności w ich życiu. Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Zanieście Go do świata i pozwólcie, aby On stał się ciałem w waszym życiu. Kto was spotka, powinien doświadczyć, że "Chrystus żyje w was". Przyjęliście Chrystusa, wodę życia. Jesteście pełni życia i pozwólcie, aby On tym życiem poruszał. Nie męczcie się waszym zaangażowaniem na rzecz ochrony świata stworzonego. Bądźcie źródłami żywej wody, tam gdzie życie ryzykuje obumarciem. Wieże katedry kolońskiej świadczą, że od wieków ludzie poszukują Jezusa Chrystusa. Tak jak te wieże są znakiem dla świata, także i wy bądźcie znakiem, jako żywe kamienie. Idźcie za krzyżem, który Jezus Chrystus poniósł dla nas. Niech on będzie dla was dowodem i znakiem Jego miłości. Niech będzie dla was znakiem światła, za którym podążacie akceptując własny krzyż i pomagając innym w dźwiganiu ich krzyży. Przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI powiedział "Z całą mocą brzmi w moim sercu słowo 'Dziękuję' i słyszę, że dźwięczy ono również w waszych sercach...". Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przygotowali i zorganizowali ŚDM w Kolonii. Ogłosił, że następne światowe spotkanie młodzieży odbędzie się w Sydney w roku 2008. Ojciec Święty: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Wszyscy: I poczęła z Ducha Świętego. Ojciec Święty: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wszyscy: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojciec Święty: Oto ja służebnica Pańska. Wszyscy: Niech mi się stanie według słowa Twego. Ojciec Święty: Zdrowaś Maryjo... Wszyscy: Święta Maryjo... Ojciec Święty: A Słowo stało się ciałem. Wszyscy: I zamieszkało między nami. Ojciec Święty: Zdrowaś Maryjo... Wszyscy: Święta Maryjo... Ojciec Święty: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojciec Święty: Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszyscy: Amen. Błogosławieństwo Ojciec Święty: Pan z wami. Wszyscy: I z duchem twoim. Ojciec Święty: Niech imię Pana będzie błogosławione. Wszyscy: Teraz i zawsze, i na wieki. Ojciec Święty: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię. Ojciec Święty: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Wszyscy: Amen. Diakon: Idźcie w pokoju Chrystua. Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Po błogosławieństwie Benedykt XVI pozdrowił młodych w różnych językach: francuskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, polskim, portugalskim, filipińskim, w języku suahili, po niemiecku. Papież nie zdejmując ornatu wsiadł do papamobile i odjechał do Kolonii.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
19°C Sobota
rano
27°C Sobota
dzień
28°C Sobota
wieczór
24°C Niedziela
noc
wiecej »