Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W Piśmie Świętym Trójca mowa jest m.in. podczas chrztu Jezusa.

Chrześcijaństwo jest jedyną religią, której elementem jest wiara w trójjedynego Boga. Uroczystość, podczas której czci się Trójcę w Kościele rzymskokatolickim jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Tego samego dnia świętują protestanci i starokatolicy. Kościoły wschodnie, w tym grekokatolicy i prawosławni obchodzą tę uroczystość 49 dni po Wielkanocy.   

Istnienie Trójcy Świętej jest niemożliwe do pojęcia rozumem. Słynna historia o św. Augustynie głosi, że kiedy próbował on zrozumieć Trójcę, spotkał nad morzem małego chłopca próbującego przelać muszelką cały ocean do małego dołka wykopanego na plaży. Gdy Augustyn żachnął się, że to przecież niewykonalne, chłopiec odparł: - Prędzej zmieszczę tu ocean, niż ty zrozumiesz Trójcę Świętą.

W Biblii o Trójcy jest mowa wtedy, gdy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką. Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35). Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom: - Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: - Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam. (J 14, 16). Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26). Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15, 26).
Odrębne obchody uroczystości Trójcy Świętej pojawiły się w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył je na cały Kościół. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii, który tajemnicę tłumaczył obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 marca) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.
Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w IV w. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako człowieka, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Trójcę Przenajświętszą oznaczał też trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

(brewiarz.pl)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • gut
  16.06.2019 12:11
  Trzy wydarzenia proklamują to prawdę, chrzest w Jordanie, wypędzenie przekupniów ze Świątyni i Zmartwychwstanie.
 • gość
  16.06.2019 12:12
  Litania o Trójcy Przenajświętszej

  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
  Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
  Duchu przenajświętszy, Oświecicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
  Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu święty, nie trzej jednak, ale jeden Boże! Zmiłuj się nad nami!
  Ojcze, Synu i Duchu święty, trzy najświętsze w jednym Bogu Osoby, Zmiłuj się nad nami!
  Ojcze, Synu i Duchu święty, we trzech Osobach jedność Bóstwa, równość chwały i wieczną społeczność Majestatu mający Boże! Zmiłuj się nad nami!
  Ojcze przedwieczny, Synu z Ojca przedwiecznie zrodzony i Duchu święty od Boga Ojca i Syna Bożego pochodzący! Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przenajświętsza! w której nic pierwszego, ani pośledniejszego, ani większego, ani mniejszego nie masz, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! której troistość osób w jednym Bóstwie, a jedność Bóstwa w troistości osób wierzymy i wielbimy, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! w której Imię, to jest: Ojca, Syna i Ducha ś. jesteśmy ochrzczeni, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! którą znakiem krzyża świętego wierząc wyznawamy, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! chrześcijańskiej wiary naszej najgłębsza a nieomylna tajemnico, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! którą poznawać, kochać i wielbić największą jest w niebie szczęśliwością, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże we trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! z którego, przez którego i w którym jest wszystko, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! który czynisz cuda na ziemi, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! obrońco nasz, i zapłato nasza wielka, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! który pokutujących do łaski przyjmujesz, Zmiłuj się nad nami!
  Trójco przen.! jedyny Boże! którego własność jest pokazywać miłosierdzie zawsze, Zmiłuj się nad nami!
  Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!
  Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas Panie!
  Od wszego złego, Wybaw nas Panie!
  Od powietrza, głodu ognia i wojny, Wybaw nas Panie!
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Wybaw nas Panie!
  Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze, Stworzycielu nasz! Wybaw nas Panie!
  Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz! Wybaw nas Panie!
  Przez oświecenie Twoje, Duchu święty, Pocieszycielu nasz! Wybaw nas Panie!
  Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych Twoich, Wybaw nas Panie!
  Prosimy niegodne stworzenia Twoje, abyśmy Cię Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i i miłowali, Wysłuchaj nas Panie!
  Byśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowali, Wysłuchaj nas Panie!
  Abyś zgodę i pokój między Pany i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył, Wysłuchaj nas Panie!
  Abyś królestwo nasze, miasta i wioski, i obywateli jego, i okoliczne kraje, od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył, Wysłuchaj nas Panie!
  Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały Królestwa Twojego przyjąć raczył, Wysłuchaj nas Panie!
  Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Odpuść nam Panie.
  Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Wysłuchaj nas Panie!
  Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami!
  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

  Prośba.

  Ciebie prosimy, Ciebie błagamy, O błogosławiona Trójco!
  Ratuj stworzenie daj opatrzenie, O błogosławiona Trójco!
  Wlej ducha swego, do serca mego, O błogosławiona Trójco!
  Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie, o błogosławiona Trójco!
  Odpuść nam złości, dla Twej litości, o błogosławiona Trójco!
  Znieś głód, mór, wojny, daj czas spokojny, o błogosławiona Trójco!
  Daj dar miłości i pobożności, o błogosławiona Trójco!
  Szczęść Państwu Twemu, jako swojemu, o błogosławiona Trójco!
  Strzeż w niem żyjących, broń konających, o błogosławiona Trójco!
  Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie, o błogosławiona Trójco!

  W. Błogosławiony jesteś Panie na firmamencie niebieskim!
  O. Chwalebny i nieskończonej chwały godny na wieki.
  W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
  O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

  Módlmy się.

  Wszechmogący wieczny Boże! któryś dał sługom Twoim w wyznaniu prawdziwej wiary poznać chwałę Trójcy wiekuistej, i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa: pokornie prosimy, abyśmy tej wiary mocą zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronieni. Miłosierny, w Trójcy świętej jedyny Boże! Ojcze, Synu i Duchu święty! który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie pokazujesz, pokornie Cię prosimy, pokaż miłosierdzie Twoje narodowi naszemu i wszystkim stanom duchownym i świeckim, dobrodziejom naszym, daj wieczne dobro, a duszom zmarłych wieczny odpoczynek. Który żyjesz i królujesz w Trójcy świętej Bóg jedyny na wieki wieków. Amen.

  Dziękowanie Bogu Ojcu za stworzenie.

  Dziękuję Panie Boże, Ojcze wszechmogący, Królu niebieski, żeś mnie niegodnego(ą) sługę Twego(oją) na obraz i podobieństwo Twoje stworzył, i do tego czasu duszę moją niebieskimi darami opatrujesz, a ciału doczesnych potrzeb dostarczasz. Za wszystkie te dobrodziejstwa niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.

  Dziękowanie Synowi Bożemu za Odkupienie.

  Dziękuję Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, żeś mnie niegodnego(ą) grzesznika(icę) Krwią swoją najdroższą odkupił, i swoje własne Ciało i Krew za pokarm i napój zostawił, za co niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.

  Dziękowanie Duchowi Św. za dar Wiary św.

  Dziękuję Duchu Przenajświętszy, żeś mnie grzesznika(icę) niegodnego(ą) do Wiary św. prawdziwej rzymskokatolickiej powołał, i wciąż łaskami swoimi oświecasz, z czego nieomylną do wiecznego zbawienia mieć mogę nadzieję, za co niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.
  KORONKI DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ:
  rozance-i-koronki.blogspot.com/2017/12/koronki-do-trojcy-przenajswietszej.html

  rozance-i-koronki.blogspot.com/2017/12/rozne-koronki-do-trojcy-przenajswietszej.html
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie... Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  1 2 3 4 5 6 7
  3°C Piątek
  noc
  2°C Piątek
  rano
  3°C Piątek
  dzień
  5°C Piątek
  wieczór
  wiecej »